.RU

იბერიულ -კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული Ежегодник иберийско кавказского языкознания


იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული

Ежегодник иберийско-кавказского языкознания

Annual of Ibero-Caucasian Linguistics


XVI

თბილისი-Тбилиси-Tbilisi

1989


ე. ოსიძე (თბილისი). სიბილანტთა შესატყვისობის შესახებ ქართველურ ენათა ჰარმონიულ კომპლექსებში, 11.

ნ. ქუთელია (თბილისი). SრC და CSრ სტრუქტურის კონსონანტური ჯგუფები ჭანურში (ლაზურში), 20.

ბ. ჯორბენაძე (თბილისი). საკუთარ სახელთა წარმოებისა და ფუნქციონირების პრინციპები ქართულში, 50.

ო. მემიშიში (თბილისი). განსაღზვრება ჭანურში, 51.

ქ. ლომთათიძე (თბილისი). ფოთის სახელწოდებისათვის, 62.

ე. ბოედერი (ოლდენგუბრგი). წინადადების კავშირის ტიპოლოგია კავკასიურ ენებში, 86.

ზ. კერაშევა (მაიკოპი). ფინიტურ-ინფინიტურ ზმნათა ტაქსისი ადიღურ ენებში, 96.

ნ. გიშევი (მაიკოპი). ადიღეური აორისტის დახასიათება, 101.

უ. ზექოხი (მაიკოპი). არათანაბარუფლებიანი კომპონენტების შემცველი პოლიპრედიკატული სინტაქსური სტრუქტურები (ადიღურ ენათა მასალაზე), 116.

მ. ჩუხუა (თბილისი). ინტენსიურ თანხმოვანთა წარმოშობის ზოგი საკითხისათვის ინგუშურში, 118.

გ. თოფურია (თბილისი). ბრუნვის ნიშნების სტრუქტურულ-სემანტკიური ანალიზი დაღესტნურ ენებში, 139.

მ. მაჰომედხანოვი (მაჰაჩყალა). ხუნძური ენის ყარახული დიალექტის ფრაზეოლოგიის ლექსიკურ-სემანტიკური დახასიათება, 149.

ო. კახაძე (თბილისი). ნაცვალსახელური წამოშობის ერთი რიგის სუფიქსების თაობაზე ლეზგიურ ენებში, 150.

ბ. თალიბოვი (მაჰაჩყალა). ზედსართავი სახელი წახურულ ენაში, 164.

ა. გიულმაჰომედოვი (მაჰაჩყალა). რთულ დაქვემდებარებულ წინადადებათა სტრუქტურულ-სემანტიკური კლასიფიკაციის ცდა ლეზგიური ენის მასალაზე, 166.

ტ. სიხარულიძე (თბილისი). ნათესაობითი ბრუნვის -უნ ფორმანტის შესახებ უდიურში, 179.

ნ. სულეიმანოვი (მაჰაჩყალა). აღულური ენის დიალექტთაშორისი ფრაზეოლოგიის საკითხები, 196.

გ. ბურჭულაძე (თბილისი). იბერიულ-კავკასიურ ენათა ლექსიკიდან. 8. “თითის” აღმნიშვნელი საერთო ლექსემები დაღესტნურსა და ნახურ ენებში, 203.

ნ. სტურუა (თბილისი). ბასკური პოლიპერსონალური ზმნა. I, 273.

II

ა. მაჰომეტოვი (თბილისი). აკად. ბ. დორნის პირველი კუბაჩური ჩანაწერები, 291.

უ. მეილანოვა (მაჰაჩყალა). დაღესტნური უდამწერლობო ენები: კვლევის შედეგები და პერსპექტივები, 304.


III

ნ. აბესაძე (თბილისი). ზ. ჭუმბურიძე, მყოფადი ქართველურ ენებში, 313.

მ. მაჭავარიანი (თბილისი). დი ენ ჰოლისკი, ასპექტი და მედიალური ზმნები ქართულ ენაში, 315.

ლ. ენუქიძე (თბილისი). ალისა ჰარისი, ქართული ენის სინტაქსი. გამოკვლევები რელატიური გრამატიკის შესახებ, 326.

კ. კურაშინოვი (მაიკოპი). ზ. კერაშევა, ფინიტური და ინფინიტური ზმნების შემცველი წინადებები ადიღურ ენებში, 344.

მ. ალექსეევი (მოსკოვი). მ. ზაგიროვი, ლეზგიურ ენათა ჯგუფის ისტორიული ლექსიკოლოგია, 350.

ი. აბდულაევი (მაჰაჩყალა). გ. ბურჭულაძე, ბრუნვათა შედგენილობისა და არსებით სახელთა ბრუნების პროცესების ძირითადი საკითხები ლაკურ ენაში, 363.


IV

ინფორმაცია იბეარიულ-კავკასიურ ენათა შესწავლის შესახებ 1987 წ.


ადიღეს სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი, 366.

ყაბარდო-ბალყარეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 367.

ყარაჩაეთ-ჩეარქეზეთის ისტორიის, ფილოლოგიისა და ეკონომიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, 368.

ჩაჩნეთ-ინგუშეთის ისტორიის, სოციოლოგიისა და ფილოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, 370.

ჰ. წადასას სახელობის ისტორიის, ენისა და ლიტერატურის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, 371.

ვ. ი. ლენინის სახელობის დაღესტნის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 373.


V

ვ. შენგელია (თბილისი). იბერიულ-კავკასიურ ენათა სისტემისა და ისტორიის შესწავლისადმი მიძღვნილი მეთორმეტე რეგიონასლური სამეცნიერო სესია, 380.


I

Е. А. Осидзе (Тбилиси). О соответствиях сибилянтов в грамматических комплексах картвельских языков, 17.

Н. С. Кутелия (Тбилиси). Система консонаньтных групп структуры SrC и CSr в чанском (дазском), 39.

Б. А. Джорбенадзе (Тбилиси). Принципы образования и функционирования имен собственных в грузинском языке, 42.

О. Х. Мемишиши (Тбилиси). Определение в чанском (лазском) диалекте занского языка, 61.

К. В. Ломтатидзе (Тбилиси). К вопросу о топониме Поти (Poti), 65.

В. Бëдер (Ольденбург). Типология связи предложения в кавказских языках, 86.

З. И. Керашева (Майкоп). Таксис финитно-инфинитных глаголов в адыгских языках, 88.

Н. Т. Гишев (Майкоп). Характеристика адыгейского яориста, 97.

У. С. Зекох (Майкоп). О полипредикативных синтаксических структурах с неравноправными компонентами (на матекриале адыгских языков), 103.

М. Дж. Чухуа (Тбилиси). Некоторые вопросы происхождения интекнсивных согласных в ингушском языке, 128.

Г. В. Топуриа (Тбилиси). Структурно-семантический анализ падежных формантов в дагестанских языках, 130.

М. М. Магомедханов (Махачкала). Лексико-семантическая характеристика фразеологии карахского диалекта аварского языка, 143.

О. И. Кахадзе (Тбилиси). Об одной группе суфиксов (местоименного происхождения) в лезгинских языках, 160.

Б. Б. Талибов (Махачкала). Прилагательное йахурского языка, 161.

А. Г. Гюльмагомедов (Махачкала). Об опыте применения струкатурно-семантической классификации сложноподчиненных предложений к материалу лезгинского языка, 166.

Т. Т. Сихарулидзе (Тбилиси). О форманте родительного падежа -un в удийском языке, 174.

Н. Д. Сулейманов (Махачкала). Вопросы междиалектной фразеологии агульского языка, 181.

Г. Т. Бурчуладзе (Тбилиси). Из лексики иберийско-кавк4азсих языков. 8. Общие лексемы, обозначающие "палец" в дагестанских и нахских языках, 198.

Н. Н. Стуруа (Тбилиси). Баскский полперсональный глагол. I, 206.


II

А, А. Магом етов (Тбилиси). Первые кубачинские записи академика Б. Дорна, 275.

У. А. Мейланова (Махачкала). Дагестанские песписьменные языки: итоги и перспективы исследования, 292.


III

Н. Г. Абесадзе (Тбилиси). З. Г. Чумбуридзе, Будущее время в картвельских языках, 306.

М. В. Мачавариани (Тбилиси). Ди Анн Холиски, Аспект и медиальные глаголы грузинского языка, 324.

Л. А. Енукидзе (Тбтдиси). А. Харисс, Синтаксис грузинского языка. Исследования по реляционной грамматике, 333.

К. Х. Курашинов (Майкоп). З. И. Керашева, Предлдожения с финитными и инфинитными глаголами в адыгских языках, 335.

М. Е. Алексеев (Москва). В. И Загиров, Истороическая лексикология языков лезгинской группы, 346.

И. Х. Абдуллаев (Махачкала). Г. Т. Бурчуладзе, Основные вопросы падежного состава и процессов склонения в лакском языке, 352.


IV

Информация о работе по изучению иберийско-кавказских языков за 1987 г.


Адыгейский государственный педагогический институт, 365.

Кабардиео-Балкарский государственный университет,366.

Карачаево-Черкесский НИИ истории, филологии и экономики, 367.

Чечено-Ингушский НИИ истории, социологии и филологии, 368.

Институт истории, языка и литературы им. Г. Цадасы, 370.

Дагестанский государственный университет им. В. И. Ленина, 372.

V

В. Г. Шенгелиа (Тбилиси). Двенадцатая региональная ьнаучная сессия по изучению системы и истории иберийско-кавказских языков, 375.


I

E. Osidze (Tbilisi). On the cjrrespondences between the sibilants in harmonic complexes in the Kartvelian languages, 18.

N. Kutelia (Tbilisi). System of consonant clusters of the structure SrC, CSr in Chan (Laz), 40.

B. Jorbenadze (Tbilisi). Principles of the formation and functioning of proper names in Georgian, 50.

O. Memishishi (Tbilisi). The attribute in the Chan (Laz) dialect of Zan, 61.

K. Lomtatidze (Tbilisi). Concerning the toponim Poti, 66.

W. Boeder (Universität Oldenburg). Typologie der Satzverknüpfung in den kaukasisxhen Sprachen, 67.

Z. Kerasheva (Maikop). Syntactic relationship of the finite~infinite verbs in the Adyghe languages, 96.

N. Gishev (Maikop). Peculiarities of the Adyghe aorist, 102.

U. Zekokh (Maikop). On polypredicative syntactic structures with unecual components (on the material of the Adyghr languages), 117.

M. Chukhua (Tbilisi). Some questions of the origin of intensive consonants in Ingush, 129.

G. Topuria (Tbilisi). Structural-semantic analysis of case-formants in the Daghestanian languages, 141.

M. Mahomedkhanov (Makhachkala). Lexical-semantic characteristics of the phraseology of the Karakh dialect of the Avar labguage, 149.

O. Kakhadze (Tbilisi). On one group of suffixea (of pronominal origin) in the Lezgian languages, 160.

B. Talibov (Makhachkala). Adjectives in the Tsakhur language, 164.

A. Gjulmahomedov (Makhachkala). An attempt af a structural-semantic slassification of complex sentences on the basis of Lezgian language data, 173.

T. Sikharulidze (Tbilisi). On the genitive case formant -un in Udi, 180.

N. Suleimanov (Makhachkala). Questions of inter-dialectal phraseology of the Aghul language, 197.

G. Burchuladze (Tbilisi). From the vocabulary of the Ibero-Caucasian languages. 8. Common lexemes denoting "finger" in the Daghestanian and Nakh languages, 204.

B. Sturua (Tbilisi). The Basque polypersonal verb. I, 274.


II

A. Magometov (Tbilisi). The first records of the Kubachi dialect by Acad. B. Dohrn, 291.

U. Meilanova (Makhachkala). Unwritten Daghestanian languaged: results and prospects of theit study, 305.


III

B. Abesadze (Tbilisi). Z. Chumburidze, The Future tense in the Kartvelian Languages, 314.

M. Machavariani (Tbilisi). Dee Ann Holisky, Aspect and Georgian Medial Verbs, 325.

L. Enukidze (Tbilisi). Alice C. Harris, Georgian Syntax: A study in relational grammar, 334.

K. Kurashinov (Maikop). Z. Kerasheva, Sentences with Finite and Non-finite Verbs in the Adyghe Languages, 344.

M. Alekseev (Moscow). V. Zagirov, An Historical Lexicology of the Lezgian Group of Languages, 350.

I. Abdullaev (Makhachkala). G. Burchuladze, Main Questions of the Case System mad Processes of Declrnsion in the Lak Language, 363.

IV

Information on the Study of the Ibero-Caucasian languages in 1987


Adyghe State Pedagogical Institute, 366.

Kabardo-Balkar State University, 367.

The Karacha-Chercess Research Institute of History, Philology and Economics, 368.

The Chechen-Ingush Research Institute of History, Sociology and Prilology, 370.

H. Tsadasa Institute of History, Language and Literature, 372.

V. I. Lenin State University of Daghestan, 374.


V

V. Shengelia (Tbilisi). The 12th Regional Academic Session on the System and History of the Ibero-Caucasian Languages, 381.

-1-pravilnij-otvet-2-2-opit-prepodavaniya-kursa-socialnoj-i-ekonomicheskoj-geografii-mira-v-sisteme-razvivayushego-obucheniya.html
-1-protivorechiya-i-paradoksi-vremeni-m-e-sokolova-socialnoe-vremya-i-novie.html
-1-s-ekonomikali-teoriya-nen-oitpajdi.html
-1-sistema-kriminalistiki-a-a-ejsman-gl-1-124-gl-2.html
-1-sotnoshenie-sluzhitelisdii-2-godishniyat-doklad-za-2011-g-otchita-rabotata-na-okrzhen-sd-plovdiv-i-na-rajonnite.html
-1-tehnika-mezhlichnostnoj-manipulyacii-eti-i-mnogie-drugie-voprosi-avtor-podnimaet-na-stranicah-nastoyashej-knigi.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/na-boru-v-rezultate-stolknoveniya-2-avtomobilej-odna-zhenshina-pogibla-eshe-odna-poluchila-raneniya-informacionnoe-agentstvo-novoe-telegrafnoe-agentstvo-privolzhe-11012012.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/programma-disciplini-korporativnoe-pravo-dlya-specialnosti-030501-65-yurisprudenciya-podgotovki-specialista-grazhdansko-pravovaya-i-mezhdunarodno-predprinimatelsko-pravovaya-specializacii.html
 • institute.bystrickaya.ru/fiziologicheskie-kriterii-zdorovya-chast-2.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/osnovnoe-obshee-obrazovanie-obrazovatelnaya-programma-nachalnogo.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/rossiya-platit-za-podderzhku-zakon-predusmatrivaet-vozmozhnost-rasshireniya-perechnya-medicinskih-organizacij-kotorim.html
 • books.bystrickaya.ru/dokumentaciya-ob-aukcione-ot-27-10-2008-g-otkritij-aukcion-30a-postavka-uchebnoj-literaturi-stranica-11.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/uvelichennoe-umenshennoe-normalnoe-metodicheskie-ukazaniya-k-vipolneniyu-laboratornih-rabot-po-fizike-razdel-optika.html
 • znanie.bystrickaya.ru/azastan-respublikasi-auil-sharuashilii-ministrligin.html
 • apprentice.bystrickaya.ru/vipusk-kafedroj-uchebno-metodicheskoj-literaturi-po-godam-spravka-o-rezultatah-samoobsledovaniya-kafedri-istorii.html
 • bukva.bystrickaya.ru/naznachenie-i-princip-dejstviya-emp-sledyashej-sistemi-stranica-5.html
 • studies.bystrickaya.ru/annotaciya-disciplini-elektrotehnika-i-elektronika-spisok-profilej-napravleniya-podgotovki-211000.html
 • books.bystrickaya.ru/belki-i-ih-funkciya-v-zhivih-organizmah.html
 • essay.bystrickaya.ru/den-v-cifrah-gazeta-moskovskie-novosti-14022012-rossijskie-smi-o-mchs-monitoring-za-14-fevralya-2012-g.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/russkaya-satira-i-yumor-vtoroj-polovini-xix-nachala-xx-veka.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/programma-disciplini-dpp-f-06-opasnie-situacii-prirodnogo-haraktera-i-zashita-ot-nih.html
 • reading.bystrickaya.ru/meteooborudovanie-podstavki-pod-transmissometri-lt-31-n1-lt-31-n2-lt-31-n3-lt-31-n4-lt-31-n5-lt-31-n6.html
 • education.bystrickaya.ru/2-knyaz-tmi-kniga-pervaya.html
 • institut.bystrickaya.ru/t-l-sokolovoj-delyusinoj-2000-oformlenie-l-e-millera-2000-isbn-5-89332-033-6-izdatelstvo-giperion-2000-stranica-3.html
 • university.bystrickaya.ru/gazovij-sostav-organizma-mifi-i-realnost.html
 • shkola.bystrickaya.ru/pravovie-osnovi-inostrannogo-investirovaniya-v-ukraine-chast-4.html
 • control.bystrickaya.ru/dejstvie-dogovora-strahovaniya-prekrashaetsya-v-sluchayah-predsedatelya-pravleniya-ao-agrarnaya-kreditnaya-korporaciya-49.html
 • student.bystrickaya.ru/2-centralnaya-izbiratelnaya-komissiya-rossijskoj-federacii-rossijskij-centr-obucheniya-izbiratelnim-tehnologiyam.html
 • klass.bystrickaya.ru/alimentnie-obyazatelstva-chast-7.html
 • writing.bystrickaya.ru/glava-3na-perepute-a-n-mochkin-paradoksi-neokonservatizma.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/skazka-ch-1-stranica-3.html
 • institute.bystrickaya.ru/funkcii-menedzhmenta-planirovanie.html
 • predmet.bystrickaya.ru/sovershenstvovanie-reklamnoj-deyatelnosti-turistskoj-firmi-na-primere-turfirmi-kalipso.html
 • student.bystrickaya.ru/-iz-byudzheta-primorskogo-kraya-municipalitetu-videleno-bolee-60-mln-rublej.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/povisheniya-kvalifikacii-pedagogov-i-specialistov-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshego-obrazovaniya.html
 • abstract.bystrickaya.ru/1015-svedeniya-o-kommercheskih-organizaciyah-v-kotorih-emitent-vladeet-ne-menee-chem-5-procentami-ustavnogo-skladochnogo-kapitala-paevogo-fonda-libo-ne-menee-chem-5-procentami-obiknovennih-akcij.html
 • kanikulyi.bystrickaya.ru/vstrecha-s-roditelskoj-obshestvennostyu-proshla-v-lyublino-v-rossii-mogut-legalizovat-mezhdunarodnoe-pohishenie-detej.html
 • testyi.bystrickaya.ru/5-obshie-harakteristiki-metodov-v-longityud-i-edk-metodicheskie-materiali-k-programmnomu-kompleksu-longityud-edk.html
 • tasks.bystrickaya.ru/23-vzaimodejstvie-ekologicheskoj-sferi-s-drugimi-sferami-obshestva-posvyashaetsya-80-letiyu-nngasu-1930-2010-gg-sistema.html
 • essay.bystrickaya.ru/domashnyaya-cerkov-professor-protoierej-gleb-kaleda-ot-izdatelstva-stranica-8.html
 • literatura.bystrickaya.ru/sbornik-ekzamenacionnih-voprosov-i-biletov-po-pravu-i-podpredmetam-pervij-semestr-2001-goda.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.