.RU

%-1: съотношение служители/съдии, %-2 - Годишният доклад за 2011 г отчита работата на Окръжен съд Пловдив и на Районните.../%-1: съотношение служители/съдии, %-2: съотношение служители/съдии, държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията/


За сравнение, средните величини на %-1 и %-2 за районните съдилища в съдебния окръг /74 съдии, 15 държавни съдебни изпълнители, 14 съдии по вписванията и 189 служители/ са съответно 2,55 и 1,83.


2. Движение на делата в районните съдилища


През отчетния период, по реда на чл. 86 ал. 1 т. 6 ЗСВ са извършвани проверки на организацията на правораздавателната работа на районните съдилища, както следва:

- Със заповед № РД 30/14.03.2011 г. бе възложена проверка в РС Пловдив относно спазване на задължението по чл. 210 т. 1 ЗСВ от районните съдии. В хода на проверката са изискани справки за всички дела, по които изготвянето на съдебните актове е забавено повече от 3 месеца и на ръководството на районния съд са дадени указания за предприемане на организационни и дисциплинарни мерки;

- - Със заповед № РД 31/14.03.2011 г. такава проверка бе извършена и в РС Карлово. Тя бе предизвикана и от констатациите в Акта от проверката по наказателни дела на Инспектората към ВСС през 2010 г. По същия начин бяха описани всички забавени дела, с изрични указания за преодоляване на допуснатите слабости;

- Продължаващи нарушения в дейността на някои районни съдии /Дарина Попова/, предизвикаха нова проверка, възложена пряко на съдии от Окръжния съд и извършена място в РС Карлово /заповед № РД 56/03.06.2011 г./. В резултат на това и на наложената система за отчетност и контрол, проблемът със забавените дела в този съд бе ликвидиран;

- Със заповед № РД 53/25.05.2011 г. в четирите районни съдилища бе извършена проверка относно спазването на задължението по чл. 22 ал. 1 НПК и чл. 13 ГПК. Проверката бе осъществена на два етапа. На първия, от всеки административен ръководител бе изискан доклад – справка за всяко дело в районния съд, по което производството е продължило повече от 2 години, с кратък анализ на причините за такова забавяне. Предмет на проверка бяха и НОХД, по които има задържани под стража подсъдими – с оглед продължителността на съдебното разглеждане и така на тази мярка за неотклонение. На втория етап /заповед № РД 58/17.06.2011 г./, на основата на представените данни в Окръжния съд бяха изискани и проверени конкретни граждански и наказателни дела. С резултатите /докладите/ от тези проверки бяха запознати първоначално административните ръководители на районнните съдилища, а след това и съдиите. На председателите бе предписано създаването на организация по вземане на делата с продължителност над 2 години на специален отчет, както и ежемесечен контрол по отношение на конкретно посочени най-забавени производства. Проверката доведе до по-бързото приключване на множество дела, а в РС Пловдив спрямо 2 съдии бе приложен чл. 327 ЗСВ.

Работата на съдиите от районните съдилища в съдебния окръг се илюстрира най-пълно от статистическите таблици за всеки съд, приложени към настоящия доклад. В самия доклад данните се представят в обобщен вид, ведно със сравнителен анализ на натоварването и движението на делата.

В ^ Районен съд Пловдив през 2011 г. са постъпили общо 8942 наказателни дела от всички видове. От тях НОХД са 1810, НЧХД - 103, НАХД по чл. 78а НК – 218, частните наказателни дела по чл. 222 НПК и чл. 223 НПК – 543, делата от административно-наказателен характер - 2612 и т. н. При останали несвършени в началото на отчетния период 1016, годишният брой на наказателните дела за разглеждане е бил в размер на 9958 /от тях НОХД – 2126/. Свършените наказателни дела в този съд са 8788 /от тях НОХД – 1860/, от които със съдебен акт по същество – 6821 и с прекратяване – 1967. До 3 месеца приключват 85 % /7494 от 8788/ от всички наказателни дела в РС Пловдив, което е показател за добра работа. При НОХД, делът на свършените в горния срок е също в размер на 85 %, но при НЧХД този дял е само 29 %, а при делата от административно-наказателен характер – 64 %. По реда на гл. 29 /със споразумение/ са приключили 1266 НОХД /68 % от всички свършени НОХД/, а 51 са прекратени в резултат на допуснати на досъдебното производство отстраними съществени процесуални нарушения. По реда на бързото и незабавното производство са били разгледани общо 642 НОХД. Оправдателните присъди, постановени в РС Пловдив, са по общо 36 НОХД . При общ брой на съдените лица по НОХД - 2291, осъдени са били 2152, а оправдани – 49. Броят на наказателните дела, по които съдебните актове са били обжалваните или протестирани е 1537. В края на отчетния период, несвършени са останали общо 1170 наказателни дела.

Постъпилите в съда за 2011 г. граждански дела от всички видове са в размер на 25 038 /от тях по реда на гл. 37 ГПК ”Заповедно производство” – 17 334, искови по общия ред – 3025, между търговци - 1701/. При заварени несвършени в началото на годината 3947 такива дела, общото количество на гражданските производства за разглеждане е 28 985 /от тях по гл. 37 ГПК – 17 580, искови по общия ред – 5019, между търговци - 2768/. За цялата 2011 г. съставите, правораздаващи по граждански и брачни дела в РС Пловдив са приключили общо 25 298 производства /17 416 по гл. 37 ГПК, 3131 искови по общия ред, 1662 между търговци/, от които решени по същество – 23 277 и прекратени - 2012. 88 % от всички свършени дела продължават като време за разглеждане не повече от 3 месеца, като за гражданските дела по общия ред този показател е в размер на 50 %, а за делата между търговци – 43 %. Броят на всички обжалвани граждански дела е бил 1884, а на висящите в края на годината – 3687.

Обобщените статистически данни сочат, че за 2011 г. в Районен съд Пловдив всички постъпили дела са били 33 980. При тези постъпления за разглеждане са стояли общо 38 943 дела, при общ брой свършени дела за годината 34 086 /от тях 87 % в срок до 3 месеца/. За отчетната година и за периода от сравняваните 3 години, движението е:


година

постъпили

за разглеждане

свършени

2008 г.

25 084

28 306

25 002

2009 г.

26 095

29 399

25 466

2010 г.

31 366

35 299

30 336

2011 г.

33 980

38 943

34 086


Сравнението на показателите по години сочи, че тенденцията на нарастване на обема на работа за периода 2008 г. – 2010 г. продължава и през отчетната година. Постъпленията са повече от тези през 2010 г. с 2614, делата за разглеждане – с 3644, а свършените – с 3750.

В ^ Районен съд Асеновград постъпилите НОХД са били в размер на 305, НЧХД – 26, производствата по чл. 78а НК – 67, административно-наказателните дела – 370, разпитите по чл. 222 и чл. 223 НПК - 70 и т. н. Общото количество на постъпили наказателните дела за цялата 2011 г. е в размер на 1048, а на тези за разглеждане – 1151 /от тях НОХД – 334/. Свършени са всичко 1005 наказателни дела, от които 303 НОХД. 218 от всички свършени НОХД /72 %/ са по реда на гл. 29 НПК. Делата, върнати за доразследване на прокуратурата поради наличие на съществени процесуални нарушения /НОХД и НАХД/, са 14. 80 НОХД са свършени по реда на бързото и незабавното производство. Постановени са 2 оправдателни присъди по НОХД. Броят на съдените лица по НОХД е 369, при осъдени – 367 и оправдани – 2. Обжалвани и протестирани са били съдебните актове по 180 наказателни дела от всякакъв вид за цялата година. 87 % от всички такива дела в РС Асеновград приключват в срок до 3 месеца, като за НОХД този показател е 93 %, за НЧХД – 52 %, а за делата от административнонаказателен характер – 74 %. В края на отчетния период останалите несвършени наказателни дела са били общо 146.

В началото на отчетния период в съда са останали несвършени общо 288 граждански дела от всички видове. При постъпили през годината 2558 такива дела /от тях по гл. 37 ГПК – 1539, искови по общия ред – 305, между търговци - 36/, за разглеждане са стояли общо 2846 граждански производства. Свършени са били 2570, от които 2349 със съдебен акт по същество и 221 прекратени. От свършените 2570, 1530 са по гл. 37 ГПК, искови по общия ред – 300, а между търговци – 47. 91 % /2347 от 2570/ от всички граждански дела са приключили в срок до 3 месеца. За делата по общия ред този показател е в размер на 63 %, а за делата между търговци – 53 %. За цялата 2011 г. са били обжалвани съдебните актове по 261 граждански дела на Районен съд Асеновград, при останали несвършени към 31.12.2011 г. 276 такива дела.

Обобщените данни за всички дела през отчетния период сочат постъпления в размер на 3606 дела, при дела за разглеждане - 3997 и свършени дела – 3575 /90 % от тях в срок до 3 месеца/. Така динамиката на правораздавателната работа е следната:


година

постъпили

за разглеждане

свършени

2008 г.

2136

2450

2153

2009 г.

2375

2781

2384

2010 г.

3128

3525

3134

2011 г.

3606

3997

3575


Видно е, че постъпленията са се увеличили с 478, делата за разглеждане – с 472, а свършените – с 441. В същото време, няма спад, а напротив, подобрение в темповете на работа – 90 % от делата в този районен съд приключват до 3 месеца.

Постъпилите през 2011 г. наказателни дела в ^ Районен съд Карлово са били общо 829. От тях НОХД са 217, НЧХД - 22, НАХД по чл. 78а НК – 26, административно-наказателните дела – 137, разпити по чл. 222 и чл. 223 НПК - 234 и т. н. Заедно със заварените несвършени /193/, броят на наказателните дела за разглеждане така е бил 1022 /от тях 291 НОХД/. Свършени са, като общ брой, 905 наказателни дела, като само НОХД от тях са 244. В срок до 3 месеца приключват 75 % от всички наказателни дела в този съд, като за НОХД този показател е в размер на 69 %. 153 НОХД /63 %/ са приключили по реда на глава 29 НПК – със споразумение. За цялата 2011 г. производството по 5 НОХД е било прекратено, поради допуснати отстраними съществени нарушения на правилата на НПК. Постановени са оправдателни присъди по 2 НОХД. Общият брой на съдените лица по НОХД е бил 306, на осъдените – 299, а на оправданите - 2. За годината, обжалвани и протестирани са били съдебните актове по общо 147 дела от разглежданата категория. Към 31.12.2011 г. в съда са останали несвършени 117 наказателни дела.

Постъпилите за цялата 2011 г. граждански дела са 2028 /1244 по гл. 37 ГПК, 342 искови по общия ред, 19 между търговци/, при останали висящи в началото на годината 356 такива дела. Така общият брой на гражданските производства за разглеждане е бил 2384. От тях свършени са 2051 дела от разглеждания вид /1242 – по реда на заповедното производство, 363 - искови по общия ред, 16 – между търговци/, от които със съдебен акт по същество 1894 и прекратени – 157. 88 % от всички граждански дела в Районен съд Карлово приключват в срок до 3 месеца. За гражданските дела по общия ред този показател е в размер на 51 %, а за делата между търговци – 25 %. Пред въззивния съд са били обжалвани съдебните актове по общо 185 граждански дела, а несвършените към 31.12.2011 г. са били в размер на 333.

Така общият размер на постъпленията в Районен съд Карлово за 2011 г. е 2857 дела, при 3406 дела за разглеждане и 2956 свършени дела от всякакъв характер /от тях 84 % в срок до 3 месеца/, при сравнение за предходните години:


година

постъпили

за разглеждане

свършени

2008 г.

1923

2414

1928

2009 г.

2515

3001

2467

2010 г.

3047

3581

3032

2011 г.

2587

3406

2956


Изводът е, че за първи път от 2008 г. досега се констатира известно снижение на обемите работа. Постъпилите дела през 2011 г. са с 460 по-малко от тези през 2010 г., делата за разглеждане – с 175, а свършените – със 76. Постъпленията по наказателните дела биха били още по-малки, ако не са ЧНД по чл. 222 и чл. 223 НПК /234/, чийто брой е твърде висок в сравнение с останалите районни съдилища. В същото време, има снижение, макар и неголямо, в темпа на работа – основно в количествата НОХД, НЧХД, АНД, както и искови граждански дела, които приключват в инструктивния 3-месечен срок. Необходимо е време за преценка дали първата тенденция ще има траен характер. По отношение на втората обаче, са нужни организационни мерки и контрол за снижаване на необоснованите отлагания.

През отчетния период в ^ РС Първомай са постъпили общо 197 наказателни дела, при заварени в началото на годината 33. Постъпилите НОХД са 86, НАХД по чл. 78а НК – 6, НЧХД – 1, административно-наказателни дела – 53, разпити по чл. 222 и чл. 223 НПК - 10 и т. н. За разглеждане са били 230 дела, от които НОХД - 100. Броят на свършените наказателни дела е 210, а от тях НОХД са 96. Процесуалният ред по гл. 29 НПК е бил приложен по общо 68 НОХД /71 %/. От всички свършени дела /210/, 83 % приключват в рамките на инструктивния 3 - месечен срок, а само за НОХД този показател е в размер на 89 %. За годината е постановена оправдателна присъда по 1 НОХД. Броят на съдените лица по НОХД е 114, при 111 осъдени и 2 оправдани. По 3 НОХД е постановено прекратяване на производството и връщане на прокуратурата поради допуснати по тях съществени процесуални нарушения. 52 са наказателните дела, по които съдебните актове са били обжалвани или протестирани, а към 31.12.2011 г. несвършените производства от този вид са били общо 20.

Що се отнася до гражданските дела, при 67 висящи в началото на годината, постъпилите са 627 /от тях по гл. 37 ГПК – 428, искови по общия ред – 118, между търговци - 12/. Делата за разглеждане са били общо 694, а свършените – 626 /от тях по заповедното производство – 430, искови по общия ред – 109, между търговци - 15/. От свършените решени по същество са 549, а прекратени – 77. В рамките на 3 месеца е приключило производството по 580 от посочените свършени 626 граждански дела /93 %/, като по отношение на гражданските дела по общия ред този показател е в размер на 65 %, а на делата между търговци – 67 %. Броят на обжалваните производства е 31, при 68 дела останали несвършени към 31.12.2011 г..

Обобщените данни за 2011 г. сочат общ брой на всички постъпили дела – 824, на делата за разглеждане – 924 и на свършените – 836. 90 % от всички свършени дела са приключили в срок до 3 месеца. Сравнителната таблица за Районен съд Първомай изглежда така:


година

постъпили

за разглеждане

свършени

2008 г.

621

724

618

2009 г.

583

689

597

2010 г.

659

751

651

2011 г.

824

924

836


През 2008 г. за първи път от три години в този районен съд е бил констатиран ръст, който за неговия обем и натоварване е преценен като сериозен /разлика между 100 и 150 дела по отделните показатели/. През 2009 г. следва известен спад, но за 2010 г. данните са надминали нивата от 2008 г. Тенденцията се е запазила и през настоящия отчетен период – през 2011 г. постъпленията са със 165 повече от тези през 2010 г., делата за разглеждане – повече със 173, а свършените дела – повече със 185. В същото време, количеството дела, приключили в срок до 3 месеца сочи на традиционно бързи за този районен съд темпове на правораздаване.

При горните статистически данни средномесечната натовареност по щат /ПРС – 53, АРС – 9 , КРС – 9, ПрРС – 3/ на съдиите от районните съдилища в окръга е, както следва:


съд

постъпили

за разглеждане

свършени

РС Пловдив

53,43 /49,32/

61,23 /55,50/

53,59 /47,70/

РС Асеновград

33,39 /28,96/

37,01 /32,64/

33,10 /29,02/

РС Карлово

26,45 /28,21/

31,54 /33,16/

27,37 /28,07/

РС Първомай

22,89 /18,31/

25,67 /20,86/

23,22 /18,08/

/в скоби –натовареност по щат за 2010 г./

Действителната месечна натовареност, отчетена по показателите дела за разглеждане и свършени дела, дава още по-ясна представа за реалната работа в съдилищата:


съд

за разглеждане

свършени

РС Пловдив

76,96 /67,88/

67,36 /58,34/

РС Асеновград

49,35 /36,72/

44,14 /32,65/

РС Карлово

40,55 /41,64/

35,19 /35,26/

РС Първомай

31,86 /20,86/

28,83 /18,08/

/в скоби – действителна натовареност за 2010 г./

От сравнението на статистическите данни за работата на районните съдилища могат да се направят следните изводи:

- През 2011 г. обемът правораздавателна работа е нарастнал чувствително в РС Пловдив, РС Асеновград и РС Първомай и така се е увеличило натоварването на районните съдии;

- Слаб спад се наблюдава единствено в РС Карлово – това е и единственият районен съд в окръга, където има намаляване на постъпленията от дела;

- Отново най–високо е натоварването в Районен съд Пловдив, като показателите за него надвишават значително средните за страната;

- Кадровата необезпеченост в съдилищата /незаети щатове, командировани съдии и т. н./ е причината за голямата разлика в данните относно натовареността по щат и действителната натовареност. Така именно тя, а не недостигът на щатни бройки, продължава да е основен проблем в работата;

- Завършването на сегашните конкурсни процедури трябва да бъде последвано от обявяване на нови – в противен случай проблемите, основно в районните съдилища ще се задълбочат отново;

- Нарастналите постъпления и незаетите щатове не са предизвикали видимо снижаване на темпа на работа. Количеството дела, свършени в 3 – месечен срок е 90 % за РС Първомай, 90 % за РС Асеновград, 87 % за най – натоварения РС Пловдив и 84 % за РС Карлово.

Натовареността е илюстрирана също на фиг. 28 и фиг. 29.

3. Сграден фонд и информационно осигуряване


3.1 Сграден фонд


Районен съд Пловдив е настанен в сградите на Съдебната палата. През 2010 г. ръководството на съда осъществи множество дейности по подръжката на ползвания сграден фонд: подмяна на старата дървена дограма с нова /PVC/ във всички помещения, заемани в шестетажната административна сграда, в някои помещения в четириетажната сграда и в 10 съдебни зали; доставка и монтаж на климатици; вътрешен ремонт на деловодства и т. н. Недостигът на средства по бюджета на РС Пловдив през 2011 г., както и пълната липса на средства за капиталови разходи /основен ремонт/ не позволиха решаване на всички задачи през настоящия отчетен период. Въпреки това, осъществени са немалко работи по текущ ремонт и поддръжка. Подменени са осветителните тела в канцеларии и деловодства. Монтирани са допълнителни архивни стелажи за дела. Завършено е изграждането на ново помещение за деловодство в гражданско отделение, а ведно с това е осигурено и отделно такова за призовкарите на съда. Закупена и инсталирана е нова термопомпа за захранване на радиаторите в хранилището на архива. На всички разиатори са монтирани нови термовентили, което е от голямо значение за регулиране на температурата в помещенията и за снижаване на разходите за отопление. Липсата на средства не позволи през отчетната година да бъдат предприети каквито и да е действия по ремонт или цялостна подмяна на отоплителната инсталация, действаща в източната част на Съдебната палата, където са разположени основните деловодства и зали на Районния съд. Инсталацията е много стара /изградена през 1950 г., на гравитационен принцип/, с корозирали тръби и радиатори, в резултат на което топлоподаването е крайно неравномерно, с високи енергийни загуби. Необходими са поне подмяна на част от тръбите и радиаторите, както и монтиране на допълнителни помпи на отделните щрангове. При възможност за финансиране през 2012 г. трябва да се завърши и подмяната на дограмата във всички помещения в четириетажната административна сграда. Друга важна задача е извършването на ремонт /полагане на хидроизолация и бетон/ на вътрешния двор – паркинг на ОЗ „Охрана”, с цел преустановяване на непрекъснатите течове в находящите се под този паркинг архивни помещения на РС Пловдив.

^ Районен съд Асеновград заема сграда, състояща се от стара част и пристроена към нея по-нова, със съдебни зали и деловодства. През 2009 г. и 2010 г. бяха осъществени най-неотложните ремонтни работи в съдебната зала на първия етаж, в коридорите и фоайетата, както и обособяването на две нови зали на втория етаж, с пълното им оборудване с мебели и техника. През 2009 г. са предприети и първите действия по заемане на друга сграда - на пл. „Н. Хайтов” в центъра на града, бивш Партиен дом /частта, останала за нуждите на съда и напълно достатъчна за пълното му преместване и устройване/. Там вече работят РУП Асеновград и Районната прокуратура. По предложение на административните ръководители на съда и прокуратурата в Пловдив и Асеновград, със заповед № ЛС – 04 - 1595/01.12.2009 г. на Министъра на правосъдието на съда бе предоставено ползването на 5 кабинета, складови и сервизни помещения в тази административна сграда. Това е частта, заемана до този момент от бившето ТСО Асеновград към ОСлС Пловдив и останала свободна след преминаване на следователите в структурите на прокуратурата. В началото на 2010 г. бе завършено преоборудването на кабинетите и от 01.03.2010 г. районните съдии са преместени там. Макар и не в основната сграда на съда, условията в новите помещения са далеч по-нормални и съдиите работят по двама в кабинет. В същото време, в сегашната сграда са създадени по-добри условия за работа на администрацията и за обслужване на гражданите. Между сградите е изградена електронна връзка за обмен на информация. През м. февруари 2010 г. председателите на Окръжния съд и на Районния съд отправиха предложение до Министъра на правосъдието за предоставяне по реда на чл. 388 ал. 1 ЗСВ и на останалата част от сградата на пл. „Н. Хайтов” /незаетата от прокуратурата/. Ведно с това, през 2011 г. на министерството бяха предоставени становища от директора на ОД на МВР и от Окръжния прокурор, че нямат възражения срещу такова разпределение на свободните площи и че то само ще улесни работата на правоохранителните органи в града. До настоящия момент, Министерство на правосъдието не е предприело каквито и да е действия в тази насока. Така съдът продължава да работи разделен в две сгради, което е свързано с множество неудобства, при наличие на достатъчно възможности за цялостно устройване в свободната част на сградата на пл „Н. Хайтов”.

^ Районен съд Карлово заема самостоятелна сграда, разполагаща с 4 съдебни зали, напълно оборудвани 15 кабинета и деловодства, както и самостоятелни помещения за архив, регистратура за класифицирана информация и съхраняване на веществени доказателства. В обособена част от сградата, с отделен вход, се помещава Службата по вписвания. На партерния етаж е изградено отделно помещение за нуждите на съдебната охрана. През 2011 г. в сградата на съда не са извършвани значителни ремонтни работи, освен вътрешен ремонт на 1 кабинет, както и ремонти на климатици. Основните приоритети на новия административен ръководител в тази насока са подмяна на електрическата инсталация и на старата дограма. Инсталацията е изградена през 1951 г. – 1955 г. и освен че е амортизирана, е с недостатъчен капацитет с оглед сегашната консумация на електричество. Това води до чести аварии и прекъсване на захранването. Осъщественото през 2010 г. преустройство на главното електрическото табло е само временно решение на проблема. С оглед постигане на пълна енергийна ефективност, на цялостна подмяна подлежи и дограмата на сградата – дървена, с множество просвети. През следващия отчетен период е необходимо отправяне на искания до ВСС за финансиране на тези спешни ремонтни работи.

^ Районен съд Първомай се помещава в отделна сграда, строена за Съдебна палата още през 1933 г. Тя се състои от 12 работни помещения, от които 4 се заемат от районната прокуратура в града, а 1 – от Агенция по вписванията. Сградата разполага с 1 съдебна зала, на практика достатъчна за нуждите на съда. Отоплението е с локална газова инсталация. Спешна е необходимостта от ремонт на покривната конструкция, подмяна на дограмата и ремонт на приземния етаж. Проблемите са поставени на вниманието на Министерство на правосъдието още от 2008 г., без какъвто и да е резултат досега. Поради крайно ограничената площ в Съдебната палата липсват нормални условия на труд както за съда, така и за прокуратурата. При дворно място от 2070 кв. м. е напълно възможно осъществяването на разширение на съществуващата сграда /пристрояване/, ако в бюджета на Министерство на правосъдието бъдат заложени необходимите средства за такива капиталови разходи.


3.2. Информационно осигуряване


Районен съд Пловдив е добре технически осигурен: 265 компютърни станции, 6 преносими компютъра, 135 принтера, 7 сървъра /2 – предоставени от Агенция по вписванията/, 30 мултифунционални устройства. Съдът разполага със звукозаписни системи /7/, както и с озвучителни системи за залите за разглеждане на дела. Графиците за съдебни заседания се обявяват и актуализират ежедневно на монитори в централните фоайета. Използва се САС „Съдебно деловодство”, която обхваща напълно работата на трите отделения. Деловодна програма не се ползва само в служба „Държавни съдебни изпълнители”, като и през 2011 г. такава не бе осигурена от Министерство на правосъдието. Необходимата техника за това /принадлежаща на съда/ е налична. Разпределението на делата по съдии се осъществява при пълно спазване на принципа на случайния избор, с предоставения от ВСС продукт „Law Choice”. Останалото програмно осигуряване също е добро – както по отношение на необходимата за магистратите правно-информационна програма /”Апис”/, така и по отношение на специализиран счетоводен и ТРЗ софтуеър, както и програма за заприходяване и отчитане на материалните запаси. Всички съдии разполагат с достъп до интернет. И през 2011 г. продължава работата в Бюрото за съдимост с програмния продукт /АИС/, разработен по ЛОТ 4, програма ФАР, реализиран от Министерство на правосъдието. Активно се използва връзката по електронна поща с другите съдилища, обхванати от системата. По електронен път се получават искания от прокуратурата за издаване на справки за съдимост, които по същия начин те се връщат след обработването им. В изпълнение на Наредба № 14/2009 г. е създадена необходимата организация за извършване на справки чрез отдалечен достъп до НБД „Население”. През отчетния период са утвърдени и Вътрешни правила за изпращане на призовки и съобщения чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42 ал. 4 ГПК. Районен съд Пловдив поддържа своя интернет – страница /www. rs – plovdiv.com/, на която се публикуват постановените съдебните актове.

^ Районен съд Асеновград разполага с 3 сървъра и 42 компютърни станции, 13 лазерни принтера, 2 мултифункционални устройства и 2 копирни машини. Изградени са локални мрежи и в двете сгради, като в тях са включени всички компютри и сървъри. Осъществена е връзка между мрежите в отделените сгради. От посочената по-горе техника, новозакупени /в края на 2011 г./ са 1 сървър, 4 персонални компютъра и 2 лазерни принтера. Така са подменени най-старите компютърни станции, а новият сървър ще осигури безпроблемната работа на деловодната система. В съда е създадена връзка с НБД „Население”, в изпълнение на Наредба № 14/2009 г. За деловодното обезпечаване на правораздавателната работа се ползва програмата САС „Съдебно деловодство”, а за разпределение на делата – осигурената от ВСС програма. Съдът разполага с необходимите правно-информационни програми, както и със специализиран счетоводен и ТРЗ софтуеър. Интернет страницата е актуализирана, а задължението по чл. 64 ЗСВ се изпълнява стриктно. През 2011 г. започна съставянето на електронни досиета /”електронни папки”/, като първоначално се сканират документите по граждански дела. Необходима е още сканираща техника, за да се въведат такива досиета и за наказателните дела.

-27-sovremennij-boj-i-ego-vliyanie-na-psihiku-voinov-uchebnoe-posobie-prednaznacheno-dlya-adyunktov-i-slushatelej.html
-28-elektromonter-po-remontu-apparaturi-relejnoj-zashiti-i-avtomatiki-i-sovremennih-analogov.html
-281-prilozhenie-6-reshenie-problemi-soizmereniya-poleznostej-tovarov-s-i-bojko-poleznostno-trudovaya-teoriya-stoimosti.html
-29-ploskie-upornie-podshipniki-podpyatniki-e-m-gutyar-nauchnij-redaktor-inzh-g-m-ickovich-redakciya-spravochnoj.html
-29204-vipolnenie-analiza-tyazhelih-avarij-razrabotka-ruta-perechen-meropriyatij-dlya-energoblokov-vver-1000v-302338.html
-2opredelenie-davleniya-gidravlicheskih-pnevmaticheskih-ispitanij-tehnicheskij-reglament-ekspluatacii-atomnih-stancij.html
 • learn.bystrickaya.ru/godovoj-otchet-otkritogo-akcionernogo-obshestva-severstal.html
 • report.bystrickaya.ru/iv-tematicheskij-plan-poyasnitelnaya-zapiska.html
 • institute.bystrickaya.ru/glav-1-sostoyanie-teoreticheskoj-i-prakticheskoj-razrabotannosti-problemi-formirovaniya-navikov-i-umenij.html
 • studies.bystrickaya.ru/13-harakteristika-sistemi-tehnicheskogo-obsluzhivaniya-ustrojstv-scb-1-ekspluatacionnaya-chast.html
 • school.bystrickaya.ru/glava-8-nora-roberts-rebellion-1988.html
 • studies.bystrickaya.ru/administrativnoe-presechenie-kak-mera-administrativno-pravovogo-prinuzhdeniya-chast-15.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/dejstvuyushie-mezhdunarodnie-soglasheniya-o-nauchno-tehnicheskom-sotrudnichestve-stranica-15.html
 • literatura.bystrickaya.ru/sabati-tairibi-klimatti-zonalardai-klimat-erekshelktern-salistiru.html
 • crib.bystrickaya.ru/investicii-i-struktura-ekonomiki-ukraini-stranica-5.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/literaturnij-redaktor-i-kondrateva-hudozhestvennij-redaktor-s-lebedev-hudozhnik-v-grenda-korrektor-l-komarova-original-maket-podgotovila-i-kondrateva-bbk88-5-stranica-18.html
 • testyi.bystrickaya.ru/amurskogo-pravozashitnika-stranica-2.html
 • thesis.bystrickaya.ru/primernaya-uchebnaya-programma-elektivnogo-kursa-osnovi-praktiki-delovogo-obsheniya.html
 • knigi.bystrickaya.ru/rekomendacii-po-primeneniyu-stroitelnih-materialov-31-trebovaniya-po-primeneniyu-stroitelnih-materialov-31.html
 • spur.bystrickaya.ru/konkursnaya-dokumentaciya-po-gosudarstvennim-zakupkam-uslug-po-obsluzhivaniyu-sistem-stranica-4.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/statya-2-obshie-polozheniya-russian-original-english-konferenciya-storon-konvencii-o-biologicheskom-raznoobrazii.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/osnovnoj-zakon-respubliki-kazahstan-konstituciya-respubliki-kazahstan.html
 • turn.bystrickaya.ru/pesn-dvadcat-pyataya-dante-aligeri-bozhestvennaya-komediya.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/zashita-trudovih-prav-rabotnikov-po-zakonodatelstvu-rossijskoj-federacii-i-respubliki-belarus.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/raschet-stoimosti-na-vipolnenie-rabot-opredeleniya-stoimosti-rabot-po-ekologicheskomu-soprovozhdeniyu-proektno-investicionnoj.html
 • notebook.bystrickaya.ru/i-vse-zhe-pochemu-bajkami.html
 • control.bystrickaya.ru/chelovecheskaya-deyatelnost-stranica-92.html
 • textbook.bystrickaya.ru/informaciya-vedomosti-avtor-ne-ukazan-28032008-056-str-b5-gosduma-rf-monitoring-smi-28-marta-2008-g.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/genezis-institutov-gosudarstva-v-antichnoj-evrope-i-na-dr-vostoke-obshee-i-osobennoe.html
 • essay.bystrickaya.ru/bryusov-valerij-yakovlevich-tolstoj-aleksej-nikolaevich-6.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/v-regionah-sibiri-sohranyayutsya-silnie-morozi-informacionnoe-agentstvo-regnum-27012012.html
 • predmet.bystrickaya.ru/seminara.html
 • predmet.bystrickaya.ru/sovershenstvovanie-upravleniya-razvitiem-municipalnogo-hozyajstva.html
 • institut.bystrickaya.ru/tema-1-yuzhnij-ural-v-epohu-drevnosti-1-chas-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-istoriya-bashkortostana.html
 • bukva.bystrickaya.ru/tarifi-po-osago-poka-ne-snizyat-tv-6-pervij-kanal-15-06-2004-novosti-9-00-00-voloshko-anton-6.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/uroki-algebri-7-8-klass-stranica-88.html
 • gramota.bystrickaya.ru/zakon-primorskogo-kraya-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-primorskogo-kraya-o-byudzhetnom-ustrojstve-byudzhetnom-processe-i-mezhbyudzhetnih-otnosheniyah-v-primorskom-krae.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/nacionalnie-proekti-srednesrochnaya-programma-razvitiya-kirgizskoj-respubliki-na-2012-2014-godi-vvedenie.html
 • student.bystrickaya.ru/1-cel-i-zadachi-disciplini.html
 • literatura.bystrickaya.ru/spisok-ispolzovannih-istochnikov-posobie-po-napisaniyu-oformleniyu-i-zashite-dlya-studentov-specialnosti-1-25-01.html
 • school.bystrickaya.ru/glava-9-zhiro-nahodit-uliki-agata-kristi.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.