.RU

§ 10-15 “Материали” - 0010201210 за извършен одит на финансовото управление на община Руен за периода от 01. 01....


§ 10-15 “Материали” отчетените разходи по касовия отчет на община Руен са съответно за 2009 г. - 432 546 лв. и за деветте месеца на 2010 г. - 173 592 лв. Анализът показва, че спрямо общо разходите за издръжка, делът на тези разходи е около 3 % и е относително постоянен за периода, като е постигнато намаление спрямо 2008 г., когато относителния дял е 4.43 %.

В този параграф са отчетени закупените разходи за канцеларски и строителни материали, консумативи и резервни части за хардуер, други резервни части и други материали.

а) Проверените разходи, свързани със закупуването на материали са присъщи за общината, извършени са до размера на бюджетния кредит и са документално обосновани.

б) Разходите са отчетени по съответния параграф от ЕБК и осчетоводени по с/ки 6011 „Разходи за канцеларски материали”, 6016 „Разходи за строителни материали”, 6017 „Разходи за консумативи и резервни части за хардуер”, 6018 „Разходи за други резервни части” и 6019 „Разходи за други материали” от СБП.

2.3.2. По § 10-20 “Разходи за външни услуги” са отчетени изразходените средства съответно за 2009 г. - 965 397 лв. и за 2010 г. - 549 272 лв. Спрямо общо разходите за издръжка делът на тези разходи е най-голям - над 6 %.

В този параграф са отчетени разходите за транспортни услуги, изплатени във връзка с транспортирането на служители и педагогически персонал съгласно Решение на ОбС № 126 от Протокол № 14/12.03.2009 г. и № 212 от Протокол № 24/26.02.2010 г., разходите за пощенски и телефонни услуги и други разходи за външни услуги, където са отчетени разходите по програма „Чиста околна среда”, разходите за зимно поддържане на пътищата, снегопочистване, почистване на нерегламентирани сметища и др.

а) Проверените разходи са присъщи за общината, извършени са до размера на планирания кредит и са документално обосновани.

б) Разходите са правилно осчетоводени по съответните сметки от СБП: с/ка 6022 „Разходи за транспорт”, с/ка 6023 „Разходи за пощенски и телекомуникационни услуги” и с/ка 6029 „Други разходи за външни услуги”.

2.3.4. По § 10 -16 „Вода, горива и енергия” са отчетени разходите за изразходена вода и електроенергия и разходите за гориво за отопление и гориво за притежаваните от общината автомобили в размер 523 240 лв. за 2009 г. и 438 564 лв. за 2010 г.

а) Проверените разходи за отопление са правилно осчетоводени по с/ка 6010 „Разходи за горива, вода и енергия” и отчетени по съответния параграф от ЕБК.

б) извършените разходи са присъщи за общината, изплатени са до размера на утвърдения бюджетен кредит и са документално обосновани.

При тестването на контролите по отчитането на разходите за издръжка се установи следното:67

в) Част от предварителния контрол при поемане на задължение е и проверката за необходимостта от провеждане на процедура по ЗОП или НВМОП (т. 4 и т. 5 от контролен лист „Заявка за поемане на задължение”). Този контрол е осъществяван, но въпреки това при одита се установиха неправилно попълнени в тази си част контролни листи за разходите за храна и гориво за автомобилите. Видно от КЛ № 64/27.05.2009 г., КЛ № 145/26.09.2009 г., КЛ 231/30.06.10 г. и КЛ №129/30.04.2010 г., е чев тях е посочено, че не е необходимо провеждане на процедура по ЗОП или НВМОП, в резултат на което е допуснато тези разходи през 2009 г. и до 30.09.2010 г. да се извършат без възлагане на обществена поръчка.68

^ През целия одитиран период е осъществен и документиран предварителен контрол преди извършване на разхода, съгласно Система за предварителен контрол при поемане на финансови задължения и извършване на разходи, който е допринесъл за законосъобразното разходване на бюджетните средства в общината.


2.4. Разходи за сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

През одитирания период в община Руен сметосъбирането, сметоизвозването и обезвреждането на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване е бюджетна дейност и се извършва от общината. За тази цел са закупени 2 сметовозни коли чрез заем от ПУДООС по проект „Въвеждане на система за организирано сметосъбиране и транспортиране на твърдите битови отпадъци от населените места в община Руен” и към „Местни дейности” е структурирана дейност „Чистота”. В системата за организирано сметосъбиране са обхванати 23 населени места или 57,5 % от населението на общината, а в останалите 17 населени места се извършва поддържане на обществените места от работници по чистотата. Нерегламентираните сметища през одитирания период се ликвидират от фирма „Фаворит - 75” ЕООД с. Рудина, избрана по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП.69

Одитът по изпълнение на дейността и свързаната с нея отчетност установи:70,71

а) По данни от касовия отчет към 31.12.2009 г. и към 30.09.2010 г., разходите за сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване са правилно отчетени по съответните параграфи от ЕБК в дейност „Чистота”: § 01 00 „Заплати”, § 02 00 „Др. възнаграждения и плащания на персонала”, § 05 00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели”, §10 00 „Издръжка”. Документалната проверка показа, че разходите са извършени по предназначение - за дейностите, свързани с битовите отпадъци, осчетоводени и документално обосновани.

б) Приетият преходен остатък по план сметка за 2009 г. в размер на 189 хил. лв. и за 2010 г. в размер 144 хил. лв. е изразходван за дейностите по чистотата.

в) Извършените плащания за услугата „събиране, стифиране и запръстяване с механизирани средства на нерегламентирани сметища” са документално обосновани с договор, рекапитулация и отчет за извършената работа за всяко населено място с подпис на кмета на кметството.

г) Сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци в населените места, където тези дейности са организирани се извършва по график веднъж седмично със собствени сметосъбирачни коли. Постоянен контрол се осъществява от кметовете на населените места (заповед № 463 от 10.12.2007 г.), които удостоверяват това с подпис върху пътните листи на шофьорите.

д) Видно от интернет страницата на общината, контролните дейности на общинската администрация, относно изпълнението на договорните задължения на фирмите, извършващи дейности по отпадъци, са регламентирани в приетата от ОбС (Протокол N 05/06.03.2008 г.) Наредба за управление на отпадъците на територията на община Руен, изготвена на основание чл. 19 от Закона за управление на отпадъците.

Контролната дейност по тази наредба се осъществява от упълномощени със заповед на кмета на общината длъжностни лица.

е) Със заповед № 463 от 10.12.2007 г. кметът е възложил на кметовете по населени места и гл. специалист чистота в дейност „Чистота” да упражняват периодичен и постоянен контрол относно спазване на хигиенните изисквания, както и относно състоянието на депата за битови отпадъци и ползването на контейнерите и казанчетата за събирането им.72

При неспазване на хигиенния режим, безразборното изхвърляне на битовите отпадъци и безстопанственото отношение при ползването на съдовете за битови отпадъци кметовете по населени места и гл. специалист чистота в дейност „Чистота” са упълномощени със заповед № 463 от 10.12.2007 г. да съставят актове по ЗАНН. Контролът по изпълнението е възложено на еколога на община Руен. За одитирания период няма съставени наказателни постановления.73

В изпълнение на чл. 32 от Устройствения правилник на община Руен, на дейност „Чистота” са определени контролни функции при изпълнение на дейностите по сметопочистване, сметоизвозване и поддържането на депата за твърди отпадъци. На одитния екип не се предоставиха протоколи от извършени проверки на място.

ж) При извършеното тестване на предварителния контрол за финансово управление и контрол, в частта на предварителния контрол, документирането му и системата на двойния подпис при изпълнението на разходите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване установи:74

- осъществен е предварителен контрол преди извършване на разхода, съгласно Система за предварителен контрол при поемане на финансови задължения и извършване на разходи;

- предварителният контрол е документиран с контролни листа, подписани от финансовия контрольор и съответното длъжностно лице (в случая гл. счетоводител), определено със Заповед № 128/30.03.2009 г.;

- приложена е системата за двоен подпис при извършване на разхода;

- съставено е “Досие за задължение”, съдържащо изискуемите се документи - заявки, искания, ксерокопия на фактури, платежни нареждания и др.;

- тестваните контролни дейности са осъществявани през целия период на изпълнение на договора;

- не се установиха откази от финансовия контрольор за извършване на разходите през одитирания период.

Разходите за сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване са законосъобразни. Извършените стопански операции са документално обосновани, първичните счетоводни документи са съставени в съответствие с действащото законодателство. През одитирания период предварителният контрол е осъществяван съгласно създадения ред и резултатите от него са документирани. Същият е допринесъл за спазване на нормативните изисквания при извършването на тези разходи.


2.5. Капиталови разходи.

С приемането на бюджета за 2009 г. (Решение на ОбС № 126 от Протокол № 14 от 12.03.09 г.) e утвърдена годишната инвестиционна програма, съдържаща поименен списък на обектите за основен ремонт, придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и недълготрайни материални активи (НМДА) по източници на финансиране.

Общият размер на планираните капиталови разходи за 2009 г., след извършените актуализации е 9 443 049 лв. като от тях към 31.12.2009 г. са усвоени 8 509 302 лв., което е 90.10 % изпълнение на капиталовата програма.

а) Инвестиционната програма за 2010 г. е приета с Решение № 212 от Протокол № 24 от 26.02.2010 г., с което са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2010 г. След извършените актуализации размерът на капиталовата програма е 3 561 496 лв. Към 30.09.2010 г. е отчето изпълнение 662 015 лв., което е едва 18,6 % от годишната задача.75

Извърши се проверка за съответствие на приетото от ОбС поименно разпределение на целевата субсидия по обекти за строителство и за основен ремонт за одитирания период с утвърдения от МФ разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2009 г. и 2010 г. на община Руен, при която се установи:

б) Утвърденият от МФ разчет за финансиране на капиталовите разходи финансирани със средства от целевата субсидия за одитирания период и поименното му разпределение съответства на разпределението на целевата субсидия по обекти за строителство, прието от общинския съвет, в изпълнение на дадените указания на МФ № ФО - 2 /11.02.09 г. и № ФО - 1 от 13.01.2010 г. за съставяне и изпълнение на бюджета за 2009 г. и 2010 г. Разчетите са приложени към бюджета на общината за съответната година.

в) Утвърденият от ОбС поименен списък на обектите за основен ремонт, придобиване на ДМА и НМДА е актуализиран през 2009 г. с 5 Решения на ОбС (№ 143/Протокол № 15 от 23.04.09 г., № 147/Протокол №16 от 02.06.09 г., № 160/Протокол № 18 от 29.07.09 г.,
№ 184/Протокол от 15.12.09 г., № 192/Протокол 22 от 30.12.09 г.) и до 30 септември 2010 г. с 2 Решения на ОбС (№ 226/протокл № 26 от 28.04.2010 г. и № 270/ Протокол № 28 от 19.08.2010 г. в съответствие с изискванията на чл. 18 от ЗОБ.

г) В изпълнение на чл. 14, ал. 2 от ЗДБРБ за 2010 г. паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи (§ 40-00) са изразходвани към 30.09.2010 г. само за финансиране на изграждане и основен ремонт на социална и техническа инфраструктура в общината съгласно Приложение № 10 към бюджета на общината.76

Отчетът на инвестиционната програма за 2009 г. е приет с Решение № 201 от Протокол № 23 от 28.01.2010 г., с приемането на касовия отчет на бюджета. Отчетените по бюджета към 31.12.2009 г. капиталови разходи са 8 509 302 лв., а към 30.09.2010 г. -
662 015 лв. Относителният дял на източниците на финансиране е както следва:


Относителен дял на целевата субсидия в общия обем капиталови разходи

Относителен дял на ИБФ и ИБС в общия обем капиталови разходи

Относителен дял на собствените бюджетни средства в общия обем капиталови разходи

Отн. дял на други средства в общия обем капиталови разходи

2009 г.

36.11

42.23

7.55

14.11

2010 г.

7.54

0

39.39

53.07


Анализът показва, че за финансиране на капиталовите си разходи през одитирания период общината е разчитала предимно на целевата субсидия от ЦБ и на други средства - от ПУДООС, от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС, преходен остатък от целеви трансфер за 2008 г. Изпълнението на планираните капиталови разходи със средства от целевата субсидия и привлечените други средства е 100%. Изпълнението на планираните капиталови разходи със собствени бюджетни средства е 82 %, а със средства от ИБСФ - 89 %, като последните формират в най-голяма степен разликата между уточнения план и отчета на бюджета към 31.12.2009 г. Основна причина за неизпълнението на плана е пренасочването на собствен бюджетен ресурс за покриване на забавени плащания от управляващия орган по оперативни програми “Регионално развитие”, “Околна среда” и от Държавен фонд “Земеделие” в качеството му на Разплащателна агенция.

Разпределението на изпълнените капиталови разходи по параграфи е:77

Най-голям е делът на разходите за придобиване на ДМА, представляващ повече от половината от общия размер на отчетените капиталови разходи. Основен обект за 2009 г. е проекта “Подобряване състоянието на басейна на р. Камчия чрез изпълнение на интегриран воден проект на с. Люляково”, осъществен със средствата от Кохезионния фонд по ОП „Околна среда” за 3 593 304 лв. и за 2010 г. обект „Водоснабдяване в група села в община Руен - ІІ етап - Помпена станция 2 - ІІ подем - Резервоар №2 с. Речица - Резервоар № 3” на стойност 325 719 лв., изпълнен със собствени средства и средства от ПУДООС.

С цел да се установи законосъобразността на капиталовите разходи при изпълнението и отчитането им, се извърши проверка на 11 обекта от капиталовата програма на общината за одитирания период на стойност 5 831 611 лв. (64 % от общата стойност на отчетените в разходната част на бюджета капиталови разходи).

а) Установи се следното:78

- проверените разходи са извършени след сключени договори за изпълнение на обектите и съобразно размера им са проведени процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП и НВМОП (анализът на процедурите е включен в т. 5 на одитния доклад);

- изплатените суми съответстват на договорените стойности и са в размера на утвърдените разходи от ОбС за съответните обекти;

- количествата в съставените протоколи за приемане на извършената работа съответстват на тези по сключените договори;

- към извършените стопански операции са приложени договори, фактури, актове за извършени СМР и приемателно - предавателни протоколи за проектни работи и доставки, с което е спазено изискването на чл. 4, ал. 3 от Закона за счетоводството за документална обоснованост на разходите. Всички протоколи за извършени видове работи са подписани от инвеститорски контрол на общината;

- разходите са правилно отчетени по параграфи на ЕБК за 2009 г. и 2010 г. Осчетоводяването е извършено при спазване изискванията на Сметкоплана на бюджетните предприятия, въз основа на счетоводна документация, отговаряща на изискванията на чл. 7 от Закона за счетоводство;

- предварителният контрол е осъществяван непрекъснато и съгласно предвидения ред, в резултат на което разходите са извършени при спазване на нормативните изисквания и сключените договори.

Проверените капиталови разходи през одитирания период са извършени на основание сключени договори, след проведени процедури за избор на изпълнител и за обекти, включени в Капиталовата програма на общината за 2009 г. и 2010 г. Изпълнението им е в съответствие с договорените стойности и количества. Отчитането е извършено по параграфи и счетоводни сметки в съответствие с действащото законодателство. Осъщественият контрол е постигнал целите си - извършените разходи са законосъобразни.


2.6. Анализът на размера на неразплатените разходи за одитирания период показа следното:

а) В края на 2009 г. общината е приключила годината със задължение в размер на 678 764 лв. за извършени СМР за обект „Водоснабдяване група села в община Руен - ІІ етап Помпена станция 2 - ІІ подземен резервоар № 2 с. Ричица - резервоар № 3 с. Заимчево”. Тези средства би следвало да се изплатят на изпълнителя след отпускането им от ПУДООС, съгласно договор № 6867 от 30.01.2009 г. между община Руен и тях, но от м. юли 2009 г. в община Руен не са постъпили средства по проекта. Същите ще бъдат погасени след получаването на сумата от ПУДООС.

б) Към 30.09.2010 г. задълженията на община Руен са в размер на 602 178 лв. -
1 791 лв. към фирма „Агросам” ЕООД, гр. Бургас за зимно поддържане и снегопочистване и 600 387 лв. за капиталови разходи към фирма „Пома груп” ЕООД гр. Бургас по цитирания по - горе обект.

През 2010 г. постъпленията от ПУДООС са възобновени и задължението към фирма „Пома груп” ЕООД, гр. Бургас се погасява редовно.

в) Неразплатените разходи са отчетени по съответните параграфи от ЕБК и осчетоводени по с/ка 4010 „Задължения от доставчици от страната”. Към отчета за касово изпълнение на бюджета за двете години от одитирания период са приложени изискващите се справки и обяснителна записка.

^ Основна причина за наличието на неразплатени разходи в община Руен е нередовното постъпване на договорираните средства от ПУДООС.


2.7. Анализ и оценка на организацията и функционирането на счетоводната система.

Счетоводната система в община Руен е организирана в съответствие с основните счетоводни принципи и изисквания, определени със Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия, ДДС № 20 от 2004 г. на МФ, ЕБК, ЗДБ за 2009 г. и 2010 г., ЗУДБ, ЗФУКПС и текущи указания на МФ.

Счетоводната политика е утвърдена със Заповед № 486 от 17.12.2007 г. и изменена със Заповед № 204/30.04.2008г. на кмета на общината. В общината се прилага двустранно счетоводно записване с компютърна обработка на счетоводната информация. Минималният стойностен праг на същественост за признаване на ДМА е 500 лв.

Отчитането на бюджетните сметки на първостепенния разпоредител и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити се извършва на касова и начислена основа в съответствие с ЕБК и указанията на МФ. Нормативната основа за работа със счетоводните документи и документооборота в община Руен е разработена в раздел ІІ. Документи и документооборот от Счетоводната политика.

Индивидуалният сметкоплан е разработен в съответствие със Сметкоплана на бюджетните предприятия и при спазване на изискванията на Указанията за прилагане на Сметкоплана на бюджетните предприятия.

В счетоводната политика не са оповестени: 79

- вариант на отчитане на сметка 4500 „Вътрешни разчети за доставки и прехвърляне на активи, пасиви, приходи и разходи” в системата на първостепенния разпоредител /т. 8.5. на ДДС № 20 от 2004 г./;

- принципи на провизиране на вземания и определянето им като трудносъбираеми или несъбираеми /т. 36.2 от ДДС №20 от 2004 г./;

- прилаганият метод, процедурите и етапите на отчетността във връзка с участието на общината в търговски дружества /т. 28 от ДДС № 20/2004 г./;

- свързаните и асоциирани предприятия, както и субсидираните дейности невключени в структурата на общината /т. 28 от ДДС № 20 от 2004 г./.

Община Руен е включена в Единната сметка чрез СЕБРА за обща субсидия и други трансфери за държавни дейности, обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности, трансфери за капиталови разходи, целеви трансфери от дирекция “Финанси на общините” и трансфери от дирекция “Финанси на реалния сектор”.

За отчитане на стопанските операции по параграфи и счетоводни сметки се използва програмен продукт „ФСД” на Министерството на финансите, който работи в режим на „DOS”. Не е постигната пълна аналитичност на видовете разходи по подпараграфи на ЕБК, което създава възможност от допускане на грешки при изготвяне на справки с разшифровки по подпараграфи към касовия отчет.

^ 3. Анализ и оценка на разходването на получените средства по ОП “Околна среда 2007 - 2013 г.” (ОПОС)

Община Руен е защитила проект за подобряване състоянието на басейна на р. Камчия, чрез изпълнение на интегриран воден проект на с. Люляково, община Руен, в резултат на което е сключен договор с Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за получаване на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Околна среда 2007 - 2013 г. “

Съгласно първоначално сключеният договор, бюджетът на проекта възлиза на
40688 хил. лв., като съфинансирането от общината е в размер на 106 хил. лв. Впоследствие, в резултат на постигнато споразумение с изпълнителя на проекта, количествено-стойностните показатели на бюджета са оптимизирани и бюджетът и съфинансирането са намалени - те са станали съответно 32169 хил. лв. и 84 хил. лв.

^ Управляващ орган на оперативната програма е дирекция “Кохезионна политика за околна среда”, а Междинно звено - дирекция “Фондове на ЕС за околна среда” (ФЕСОС) при Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Работата по проекта е стартирала през 2008 г., когато е получена първата авансово преведена сума. Впоследствие, през 2009 г. преводите на средства са преустановени и до 30.09.2010 г. бенефициентът не е получил други суми - с допълнително споразумение към сключения първоначално договор е предвидено проектът да приключи до 2013 г.

Проверката за законосъобразност на управленските действия и на изразходените през одитирания период средства по програмата установи следното: 80 (ОД - РД за ДСП, справка за ОП, РД за проверка на справка)

а) Екипът за разработване на проекта и разпределението на функциите между членовете е определен със заповед на кмета на общината, в съответствие с изискванията на чл. 11, ал. 4 от ПМС № 249 на МС от 17.10.2007 г. Видно от заповедта екипът по проекта се състои от служители в общината, подбрани с подходящи за целта длъжности, предвидено да съвместяват в работно време работата по проекта, без да са предвидени възнаграждения в тази връзка. Длъжностните характеристики са актуализирани и служителите са запознати с правата и отговорностите си по проекта.

б) Сключен е договор № 58111-С087-278 от 15.12.2008 г. с договарящия орган МОСВ, комплектуван с всички необходими приложения към него и след проведени процедури за възлагане на обществени поръчки, с което са спазени изискванията на чл. 3 и чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ПМС № 121 на МС от 2007 г.

в) Във връзка с чл. 4, ал. 2 и чл. 12, ал. 4 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и чл.24, ал. 1, т. 6 от специалните условия на договора за безвъзмездна помощ № 58111-С087-278 от 15.12.2008 г. е одобрена от кмета на общината Процедура за обработване на исканията за средства от община Руен към междинното звено по ОП “Околна среда 2007 - 2013 г.”, която на основание Заповед № 22 от 13.01.2009 г. следва да се прилага при оформяне на исканията за средства по одитирания проект.

г) През одитирания период е изготвено едно искане за извършване на авансово плащане. Първото искане за авансово плащане по посочения договор е изготвено в съответствие с Приложение № 4 към договора и е изпратено до междинното звено - дирекция “ФЕСОС” с писмо, изх. № І-2-929 от 15.04.2009 г., с необходимите съпровождащи документи съгласно Указанията за бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ по ОП “Околна среда 2007-2013 г.”, в резултат на което е получен аванс в размер на 4 058 хил. лв., съответстващ на регламентирания в договора аванс - 10% от стойността на обекта. Изпълнено е изискването да се гарантира от бенефициента, че не е налице двойно финансиране на включените в искането разходи, дадено с посочените Указания.

д) С получените средства, след документална проверка, съобразно с Указанията на МОСВ относно искане на средства за плащане, общината е превела аванс на изпълнителя на СМР и аванс за строителен надзор и инженеринг, общо в размер на 3535 хил. лв., извършени са и разходи за обяви (разходи за публичност) - разходите са допустими и са свързани с проекта съгласно изискванията на чл. 3, ал. 3 и чл.4, ал. 8 от ПМС № 62 от 2007 г., което е вписано в декларация на общината. Тъй като преводът на средствата е за аванс и не е свързан с конкретно изпълнена дейност, не е извършена проверка на място от бенефициента.

До момента на настоящия одит, разходи за възнаграждения на служителите от екипа, ангажирани по проекта не са извършени.

е) Съгласно т. 1.4 от заповед № 16 от 2009 г. на кмета на общината е предвидено за мониторинг и контрол по проекта да отговаря ръководителя на проекта. С Приложения № 5 (месечно); № 6 (тримесечно) ; № 7 (годишно) и № 8 (окончателно) към договора са определени формите за докладване от екипа. Впоследствие, с писмо изх. № 91-00-995 от 21.12.2009 г. на МОСВ са определени нови форми за докладване.

В изпълнение на утвърдената от кмета Процедура за мониторинг и контрол на ниво проект през 2009 г. са изготвени предвидените доклади - тримесечни и годишни за напредъка по проекта, а през 2010 г., в съответствие с изменените нови образци за докладване на напредъка са изготвени месечни справки (форма за отчитане на напредъка, когато не се искат средства) и един доклад през месец октомври 2010 г.

ж) За осъществяване контрол върху проекта са разработени одитни пътеки за управление и контрол на процедурите, документите и финансовите средства по проекти, финансирани от ЕС, извършена е актуализация на СФУК в Подсистема 2 “Предварителен контрол при поемане на финансово задължение и извършване на разход”, която е в съответствие с процедурата за извършване на верификации и плащания в рамките на оперативна програма “Околна среда” 2007 - 2013 г., актуализирани са прилаганите документи - Работна инструкция 02-02 за извършване на разход, Работна инструкция за поемане на задължение - 02-01, Контролен лист за верификация, ДОК 02-02-01 - искане за извършване на разход. Предвидено е тези контроли да се осъществяват от същите длъжностни лица, които имат задължения за контрол и по бюджетните разходи на общината, както и от ръководителя и счетоводителя на проекта.

С писмо, изх. № 08-004829 от 11.11.2009 г., МОСВ е спряло верификацията на искане № 2 за средства на общината с изх. № ІV - 2797 от м. октомври 2009 г. към Междинното звено до приключване на проверката на обществените поръчки, проведени от общината в изпълнение на договор № 58111 - СО87-278 от АДФИ, поради регистрирана нередност по процедурите за възлагане на обществена поръчки с предмет “Подобряване състоянието на басейна на р. Камчия” - разделяне на поръчка за проектиране през 2008 г. в нарушение на
чл. 15, ал. 6 от ЗОП и по втора поръчка за СМР и инженеринг през 2009 г. - посочване на конкретен вид и марка в техническите спецификации, в нарушение на чл. 32, ал. 2 от ЗОП. След проверката на АДФИ за установените нарушения са съставени АУАН на бившия кмет на общината.

Вследствие на констатираната нередност са предприети действия от Бенефициента и е актуализирана Процедурата по регистриране, докладване и последващо проследяване на случаи на нередности в рамките на проекти, реализирани със средства по оперативната програма.

Видно от писмо на кмета на общината, изх. № І-2-2963 от 24.11.2009 г., в резултат на дадени препоръки от МОСВ на Бенефициента в Предварителен одитен доклад за извършен одит и след подробен анализ на количествено - стойностните параметри по сключените договори с изпълнителя на поръчката е постигнато съгласие за оптимизиране (намаление) на стойността на договора и вследствие на това, с Допълнително споразумение № 1 от 26.08.2010 г. с МОСВ е намален размера на безвъзмездната помощ, удължен е срокът за получаване - 2013 г. и размерът на аванса е увеличен - от 10% става - 20%.

След подписаното споразумение, изпълнението на СМР е възстановено с акт № 11 от 30.09.2010 г. за размразяване на строителството и от МОСВ не са превеждани други средства по проекта освен аванса по искане № 1 от 2009 г.

з) През 2009 г. са извършени плащания на фирмата - изпълнител по проекта - по 2 бр. фактури за аванс и по 6 бр. фактури за проектиране и разходи за публичност на проекта. През 2010 г. няма осъществени разходи по проекта.

Съгласно Указанията за искане на средства за междинно и окончателно плащане, верифицирането на разходите от бенефициента е задължително условие за сертифициране на разходите от Сертифициращия орган, или преди всяко плащане общината трябва да извърши 100% документални проверки на фактурите и другите документи, доказващи извършването на разходи. Това изискване на МОСВ е спазено от Бенефициента и в резултат на това са върнати на доставчиците фактури както следва: № 1/13.07.2009 г.; № 2/24.07.2009 г. с изх.
№ ІV-1986; № 5 от 01.09.2009 г. с писмо І - 2501/30.09.2009 г.; № 608 от 12. 10. 2009 г., с писмо, изх. № ІV -2667/20.10.2009 г.; № 616 от 21.12.2009 г. с писмо № ІV- 2830/03.11.2009 г. - всички са върнати за корекции в попълването на реквизитите в съответствие с изискванията на оперативната програма - плащанията по тях са извършени след отстраняване на пропуските.

е) В изпълнение на изискванията на ДДС № 07 от 2008 г. и ДДС № 8 от 2008 г. предоставените средства на Бенефициента са отчетени като трансфер на средства по отделна банкова извънбюджетна сметка с код 7443 „Текущи извънбюджетни сметки на общините в левове за средства от определени европейски фондове”, като по същата сметка е отчетено и съответното общинско съфинансиране. При изготвянето и представянето на касовите отчети и оборотни ведомости, информацията по оперативната програма е представена и в обособена форма, с оглед отделното й консолидиране и осигуряване на национално ниво на информация за разходването на средства в тази връзка.

По време на одита се тестваха регламентираните и съществуващи контроли за управление на средствата, получени от фондове на Европейския съюз и приложени при конкретната оперативна програма, при което се установи: 81

и) Изследваните контролни дейности са изпълнявани съобразно регламентирания в организацията ред, действали са непрекъснато и са прилагани през одитирания период.

Контролните дейности са били ефективни през одитирания период, в резултат на което: всички необходими документи за кандидатстване по проекта са окомплектовани и проектът е одобрен от Управляващия орган - МОСВ; съфинансирането по проекта със средства на общината е след преценка и одобрение от ОбС; Бенефициентът е верифицирал фактурите на доставчиците чрез 100% проверка на представените документи, като плащанията са извършени след корекция на тези фактури, които не са изготвени в съответствие с Указанията на МОСВ; счетоводната политика е допълнена с изискванията за водене на счетоводство на проекта и получените и изразходени средства по ОП са отчетени в съответствие с изискванията на ДДС № 07 от 2008 г. и ДДС № 08 от 2008 г.; при осъществяване на стопанските операции е приложена системата на двойния подпис и предварителния контрол при поемане на финансово задължение и извършване на разход.


Създадена е добра организация за управление на проекта, съответстваща на нормативните изисквания до етапа до който е достигнало неговото изпълнение - както при подготовката на проекта, така и по отношение управлението на ангажираните човешките ресурси, на осъществения мониторинг и контрол на плащанията и отчитането на проекта. В резултат на това през одитирания период не са допуснати незаконосъобразни разходи в общината със средствата по ОП “Околна среда 2007 г. -
2013 г.”.


^ 4. Анализ и оценка на управлението и разпореждането с общинско имущество.

Редът за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост е регламентиран с Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НПУРОИ), приета на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОС, с Протокол № 12 от 01.03.2005 г., последно изменена с Протокол № 12 от 19.12.2008 г. и действала през одитирания период до приемането на нова наредба с Решение № 285 на ОбС, Протокол № 29 от 12.10.2010 г.82

а) Съгласно чл. 8, ал. 8 и ал. 9 от ЗОС и чл. 3 и чл. 4 от НПУРОИ, ОбС е следвало да приеме стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си, а в изпълнение на стратегията, по предложение на кмета на общината, да приеме и годишна програма за разпореждане и управление с имотите - общинска собственост. Тези нормативни изисквания не са спазени - през одитирания период в общината не са изготвени стратегия и програма за общинските имоти. Така не са ясни целите на общината по отношение на общинската собственост и по какъв начин ръководството на общината планира да ги постигне.83

б) В изпълнение на изискванията на чл. 41, ал. 4 от ЗОС в общината е създаден и се поддържа публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - публична общинска собственост, съгласно който за времето от 01.01.2009 г. до 30.09.2010 г. са реализирани 70 бр. разпоредителни сделки - продажба на терени в регулация, на сгради, на отстъпено право на строеж и прекратяване на съсобственост. За всяка от тях са съставени досиета със сключените с купувачите договори и всички останали документи, свързани с осъществяването на продажбата.84

Извършената проверка на 67 бр. от тези досиета за спазване на нормативните и вътрешните актове на общината при разпореждането с общинско имущество - сгради и терени показа следното: 85

в) През одитирания период е спазено изискването на чл. 41 от НПУРОИ - продажбата на сгради, терени и отстъпено право на строеж (ОПС) - частна общинска собственост (ЧОС) е извършена след решения на ОбС и/или след проведен търг, или конкурс. Обявената начална цена на търговете е пазарната оценка на имота. Поради това, че на търговете са се явявали по двама кандидати за един имот, като единият от тях е бил декласиран за невнесен депозит за провеждане на търга, всички разпоредителни сделки са сключени без наддаване, на цена равна на пазарната оценка на имота.

г) В случаите на продажба на терен - ЧОС на лица, притежаващи собственост върху законно построена сграда върху терена, през одитирания период, това е ставало след издадена заповед на кмета на общината без търг, или конкурс, с което са изпълнени изискванията на чл. 42 от НПУРОИ.

д) През 2009 г. и до 30.09.2010 г. случаите на прекратяване на съсобственост са ставали след решение на ОбС и в едномесечен срок от издаването на заповед на кмета на общината за заплащане на стойността на всички разходи по продажбата, съгласно изискванията на чл. 46, ал.ал. 1, 2 и 3 и чл. 46а, ал. 1 и ал. 3 от НПУРОИ.

е) Спазено е изискването на чл. 49, ал. 1 от НПУРОИ, разпореждането с имоти - ЧОС да се извършва след пазарна оценка от независим лицензиран оценител. От проверката на описаните договори се установи, че във всички случаи пазарната оценка на имотите е по-висока от данъчната им оценка, с което са спазени изискванията на чл. 41, ал. 2 от ЗОС.

ж) Купувачите са заплатили стойността на имота и всички разходи, свързани с осъществяване на сделката и преди сключване на договорите, с което са спазени изискванията на чл. 49, ал. 1, чл. 46а и чл. 82 от НПУРОИ. Установи се само 1 случай през 2009 г. - купувачът на имот по договор № 24 от 25.02.2009 г., не е възстановил стойността на разходите, заплатени от общината за изготвяне на пазарната оценка от лицензиран оценител.

з) Спазен е чл. 102, ал. 7 от НПУРОИ - предприети са действия от общинска администрация - погасяване на правото на строеж за установените два случая на нереализирано ОПС в село Билка, след изтичане на давностния срок по чл. 67, ал. 1 от ЗС.

и) През одитирания период, на основание чл. 12, ал. 3 от ЗОС и Решение на ОбС Руен № 163, Протокол № 19 от 28.08.2009 г. е сключен един договор за безвъзмездно учредяване на вещно право на ползване върху недвижим имот, в полза на Национален осигурителен институт - Районно управление “Социално осигуряване”.

Извърши се и тестване на контролите, регламентирани и осъществявани през одитирания период спрямо разпоредителните сделки с общинско имущество, при което се установи: 86

е) Контролите, гарантиращи законосъобразното осъществяване на разпоредителните сделки са изпълнявани и са действали непрекъснато през одитирания период.

Изключение е една контролна дейност по отношение на 3бр. договори от 2009 г. (11 % от общо проверените 27 бр. договори), в досиетата на които не се установи резолюция от кмета до началник УТСК за преценка и за подготвяне на докладна записка до ОбС. Въпреки това докладна записка е изготвена и за тях и има решения на ОбС за осъществяване на продажбата.

Проверените разпоредителни сделки са осъществени при спазване на нормативните изисквания - след решение на ОбС, или след проведен търг, или конкурс. Контролите по разпоредителните сделки са допринесли за законосъобразното им осъществяване през одитирания период, потвърдено и от извършените директни съществени проверки на досиетата по разпоредителните сделки в община Руен за 2009 г. и до 30.09.2010 г.


4.1. Анализ и оценка на управлението на отдаденото под наем общинско имущество.

4.1.1. Анализ и оценка на управленските решения, свързани с отдаденото под наем общинско имущество - помещения и терени в регулация.

Процедурите по отдаване под наем на общинско имущество са уредени в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

При проверката за съответствие на 115 бр. договори за наем (69% от всички договори) с нормативните изисквания се установи: 87

а) В съответствие с чл. 22 от наредбата, ОбС е приел тарифа, с която е определена наемната цена на 1 кв. м. за помещенията, които се отдават на физически и юридически лица. Тарифата е актуализирана с Протокол № 22 от 17.05.2006 г. и цените на договорите, действащи през одитирания период са в съответствие с приетата тарифа.

б) Всички проверени имоти - публична и частна общинска собственост са отдадени под наем след проведени търгове, като максималния срок за публичната общинска собственост е 5 години, а за частната - до 10 години, с което са спазени изискванията на
чл. 15, чл. 17 и чл. 54 от НПУРОИ.

в) Спазено е изискването на чл. 54, ал.ал. 3, 4, 5, 6,7 и 8 от НПУРОИ за процедурата по подготовка на търговете - определяне на комисия, съдържание на документацията и за размер на депозита.

г) Спазен е чл. 55, ал. 2 и ал. 3 от НПУРОИ за осигуряване на публичност на търга - чрез писмена обява, съдържаща определена информация.

д) Спазени са изискванията на чл. 56 - за реда на провеждане на търга, чл. 57 - в случаите на прекратен търг и чл. 58 от НПУРОИ - за определяне на стъпка, в случаите на провеждане на явен търг.

е) Спазени са изискванията на чл. 67 от НПУРОИ - издадени са заповеди за обявяване на купувача, достигнатата наемна цена и условията на плащане.

ж) Спазен е чл. 68 от НПУРОИ за издаване на заповед на кмета в 7-дневен срок от провеждане на търга и договорите са сключени в 7-дневен срок от издаване на заповедта и по цената достигната при търга.

з) От проверените общо 115 бр. договори, през одитирания период не са внесени наеми по 55 от тях, или 47,8 %, като несъбраните са основно през 2010 г. - по 9 договора задълженията са от 2009 г., а останалите 46 бр. са до 30.09. 2010 г.

и) За малка част от дължимите наеми към 30.09.2010 г. са уведомени наемателите, че предстои прекратяване на договорите им с писма от 09.03.2010 г., но предприетите мерки са се оказали недостатъчно и сумите не са събрани. По време на проверката се написаха уведомителни писма през м. ноември 2010 г. до всички длъжници. За двама наематели по договор № 68 от 2009 г. и договор от 16.07.2008 г. има заповеди за прекратяване на договорите и са издадени изпълнителни листи срещу наемателите.

Договорите за отдадено под наем общинско имущество - помещения и терени в регулация са сключени в съответствие с нормативните изисквания, след проведени търгове и при спазване на определените наемни цени и допустими срокове на продължителност.

В повечето случаи при провеждането на търговете, единият от участниците е бил декласиран, поради което наддаване над първоначално обявената цена не е правено и договорите са сключени по базисни наемни цени равни на определените с тарифата на ОбС.

Установи се, че не във всички случаи е изпълнявана регламентираната процедура за своевременно писмено уведомяване на нередовните наематели за дължимите от тях суми, което е субективната причина за увеличения размер на тези вземания към 30.09.2010 г. спрямо предходния отчетен период.


4.1.2. Анализ и оценка на управленските решения при отдаване под наем на земеделска земя.

Процедурата за отдаване под наем на свободна общинска земеделска земя е регламентирана в Глава десета от НПУРОИ, съгласно която ОбС определя цените, на които ще бъдат отдавани съответните земеделски земи и максималните срокове за отдаването им под аренда.

С Решение на ОбС № 30 и Протокол № 05 от 06.03.2008 г., в изпълнение на чл. 93,
ал. 2 от НПУРОИ са приети базисните цени при договаряне и търгове за отдаване под наем, в зависимост от категорията на земеделската земя.

В община Руен през одитирания период няма отдадени земеделски земи под аренда - същите се отдават под наем за една земеделска година.

а) Към 30.09.2010 г. не се установиха сключени договори за отдадени на концесия (респ. под наем) язовири, или микроязовири въпреки, че общината притежава 31 бр. такива. По обяснение на началник отдел “УСТК” - причината е от една страна поради липса на интерес, а от друга - поради това, че не е създадена организация в това отношение.

До момента на проверката не са регламентирани и приети от ОбС правила за отдаване на общински имоти на концесия, не е предвиден и ред за отдаване под наем на язовири, за които сдруженията за напояване не са предявили искане по реда на § 3, ал. 3 от Закона за сдруженията за напояване (ЗСП). През одитирания период общо 10 язовира (за 8 от тях процедурата не е приключила) са предадени, или предстои да бъдат предадени на сдружения за напояване, на основание § 3, ал. 3, във връзка с ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за сдруженията за напояване (ЗСП).88

От проверката на 42 бр. договори (78% от всички действащи договори), сключени за отдадена под наем земеделска земя се установи: 89

а) Всички договори за отдаване под наем на земеделски земи в община Руен са сключени след проведени публични търгове с явно наддаване - спазено е изискването на
чл. 51, т. 3 от НПУРОИ, отдаването под наем на земеделски земи да става след проведен търг, или конкурс.

б) Спазена е процедурата за провеждането на търговете уредена в НПРОИ - чл. 54,
чл. 55 и чл. 56, чл. 67 - издадени са заповеди от кмета за обявяване спечелилия търга, за условията за плащане и цената и чл. 68 - за издаване на заповед за сключване на договор в
7-дневен срок.

в) Съгласно чл. 93, ал. 2 от действащата през одитирания период НПУРОИ, наемните цени на земеделските земи и максималните срокове за отдаването им се определят от ОбС Руен. При проверката на сключените договори за отдадените под наем земеделски земи се установи, че са спазени тарифите при определяне на наемните цени на ниви по категории на земеделската земя, определени с Решение № 30, Протокол № 05 от 06.03.2008 г. на ОбС Руен и сроковете за отдаването им са по-малки от максимално определените 10 години - всички договори са сключени за 1 стопанска година.

г) След проверката на 42 бр. досиета на наематели на земеделска земя се установи, че вторият от участниците във всички разгледани случаи е бил декласиран, поради невнесен депозит и търгът е спечелен от другия участник, внесъл депозита, без да е осъществено наддаване. След отлагане на търговете с 2 часа - регламентирано с НПРУОИ, договорите са сключени по първоначалната цена с останалия участник (определената с Решение 30 на ОбС Руен), какъвто би бил резултатът и без провеждане на търг.

д) По 9 договора, към 30.09.2010 г. не са изпълнени условията на чл. 2, ал. 2 от сключения договор - наемната цена е следвало да се внесе по сметка на общината в 5-дневен срок от подписване на договора. До 30.09.2010 г. към длъжниците не е отправена покана за доброволно внасяне на сумите за наема. По време на проверката, след писмени покани от 24.11.2010 г., двама от тях са внесли по сметката на общината дължими суми за наеми, общо в размер на 750 лв.

Извърши се тестване на контролите, регламентирани и действали по отношение на процедурите, свързани с отдаване под наем на общинското имущество - помещения, терени и земеделска земя, при което се установи: 90

е) Изследваните контролни дейности са изпълнявани съобразно регламентирания в организацията ред, действали са непрекъснато и са прилагани през одитирания период.

Изключение от това е изпълнението на една контрола - за своевременно прекратяване на договорите на нередовните наематели - не са предприети действия за прекратяване на договорите на невнеслите повече от 3 месечни наема спрямо 12 такива случая в проверената извадка (20% от проверените 61 бр. договори) - наемателите не са своевременно уведомени, че дължат повече от 3 наемни вноски и не са изготвени писма за предявяване на съдебен иск. По време на одита неизрядните наематели са предупредени писмено за предстоящо прекратяване на договорите с писма, изх. № Р-2970; 2975; 2982 и 2992 от м. ноември 2010 г.

Останалите контролни дейности са били ефективни през одитирания период - не се установиха незаконосъобразно отдадени под наем имоти, информацията за задълженията по наемните договори е своевременно предавана в счетоводството и отговорните длъжностни лица са запознати със служебните си ангажименти, свързани с процеса на отдаване под наем.

Въпреки, че контролата за съответствие на сключения договор с параметрите, постигнати при търговете е осъществявана частично, само от юрисконсулт, без да са изготвяни регламентираните с “Процедура за придобиване и разпореждане с общинско имущество” становища от финансов контрольор, при извършените директни съществени проверки на договорите за наем, не се установиха договори, сключени с различни параметри от постигнатите при търговете такива.

Отговорните длъжностни лица са запознати със задълженията си относно управлението на общинските имоти, документирано в контролен лист, съгласно Инструкция 3, попълван при назначението им в общината.

През одитирания период земеделските земи в общината са отдадени под наем при спазване на нормативните изисквания, всички договори са сключени след проведени търгове, при обявени базисни цени, съответстващи на определените от ОбС. Поради декласиране на единия от участниците в проведените търгове и неявяване на друг на негово място, реално наддаване над базисните цени не е станало и всички договори са сключени на базисните цени. Допуснати са единични случаи на неспазване на регламентирания ред - наемите да се внесат в определения срок, след подписване на договорите.

^ В общината не е създадена организация и общинските язовири и водоеми не са отдадени на концесия, респективно под наем.

Регламентираните и съществуващи контроли по отношение отдаване под наем на общинско имущество са били ефективни и са допринесли за спазването на законосъобразността в този процес.


^ 5. Анализ и оценка на спазването на законовите разпоредби при възлагане на обществени поръчки през 2009 г. и от 01.01.2010 г. до 30.09.2010 г.

5.1.Организация и провеждане на обществените поръчки в община Руен.

5.1.1. Организация на обществените поръчки в община Руен.

Провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки в Община Руен се подготвя и организира в дирекция „Устройство на територията, общински план, екология и търгове (УТОПЕТ)”. Съгласно заповед № 570/6.12.2005 г. на кмета на общината, директорът на дирекция “УТОПЕТ” е определен да изготвя всички документи, изискуеми по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и Наредбата за възлагане на обществени поръчки /НВМОП/, както и да води регистри на възложените по ЗОП и НВМОП поръчки.91

В изпълнение на изискванията на чл. 8, ал. 7 от ЗОП, в община Руен са приети Вътрешни правила за реда и организацията за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки (ВПРОППВОП), в сила от 01.01.2009 г. Правилата съдържат реда за планиране и организация на провеждането на процедурите, реда при обжалване, съхранението на изготвената документация, контрола при изпълнението на сключените договори, задълженията и отговорностите на длъжностните лица, ангажирани в процеса по възлагане на обществените поръчки.

Контролните дейности по спазване на законосъобразността при планиране, подготовка и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки са определени в подсистема от СФУК “Управление и контрол на обществените поръчки”, утвърдена със заповед на кмета № 311 от 02.06.2008 г.

a) Установиха се пропуски по отношение на регламентираните контролни дейности във вътрешните актове на общината и запознаването на длъжностните лица с произтичащите от тях задължения и отговорности:92

- не е документирано свеждането на заповед № 311 от 02.06.2008 г. до знанието на длъжностните лица в общината, участващи в процеса на управление и контрол на обществените поръчки;

- длъжностните характеристики на лицата, участващи в процеса по възлагане на обществени поръчки, не съдържат описаните с вътрешната нормативна уредба конкретни задължения и отговорности;

В приетите вътрешни правила или инструкции към СФУК не е въведена контролна дейност и не е определено длъжностно лице, което да следи за срочното подаване на информация в случаи на:

- разяснения до кандидати, закупили документация за участие, съгласно чл. 29 от ЗОП и чл. 10 от НВМОП.

Извърши се проверка на досиетата за проведени процедури за възлагане на обществени поръчки и проверка на контролните листи на установени разходи за храна и гориво, описани в т. 5.1.2.5. на одитния доклад, за които е следвало, но не са проведени процедури за възлагане на обществени поръчки. 93

б) При тестването на предварителния контрол, документирането му и системата на двойния подпис се установи:

- в изпълнение на раздел ІІ от ВПРОППВОП през 2010 г. е осъществен предварителен контрол преди вземане на управленските решения, като от директорите на дирекции в общината е извършена преценка на потребностите за предстоящата финансова година и съответно има подадени заявки за необходимостта от провеждане на процедури. Съгласно изискванията на чл. 2 от ВПРОППВОП, процесът на планиране се осъществява въз основа на мотивирани предложения от ръководителите на структурни звена в общинска администрация, адресирани до кмета на общината, съдържащи информация за необходимостта от провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в ръководените от тях звена. Информацията, съгласно чл. 2 от ВПРОППВОП се предоставя до 31.12. на предходната календарна година. Тъй като ВПРОППВОП влизат в сила от
01.01.2009 г., не е осъществен предварителен контрол преди вземане на управленските решения при планирането на обществените поръчки за 2009 г.;

- съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от ВПРОППВОП, кметът на общината е утвърдил план - график на обществените поръчки, които следва да бъдат възложени през 2010 г. В план - графика са определени прогнозните стойности, сроковете и отговорните длъжностни лица за отделните етапи от провеждането на процедурите. Във връзка с изискването на чл. 4, ал. 1 от ВПРОППВОП, юрисконсултът съвместно с ръководителите на структурни звена е следвало да изготвят план - график на обществените поръчки, както за 2010 г., така и за 2009 г. Това изискване не е спазено през 2009 г., поради неподадена информация от директорите на дирекции за необходимостта от провеждане на процедури до 31.12, свързано с влизането в сила на правилата от 01.01.2009 г.;

В резултат на това през 2009 г. не е изготвен план - график, а този пропуск е довел до непровеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка хранителни продукти през 2009г. и несъбиране на три ценови оферти при доставката на бензин и дизелово гориво за служебните автомобили и сметосъбирачни камиони;

- съгласно Работни инструкции “Общи правила за възлагане на обществени поръчки” и “Подготовка на процедура по възлагане на обществена поръчка” към СФУК, изготвени проекто-решения, обявления, оферти, покани, документации за провеждане на процедури и проекто - договори се съгласуват с юрист на общината. По време на одита не се установиха писмени доказателства за извършено съгласуване;

- документацията за провеждане на процедурите е утвърдена от кмета на общината, в изпълнение на чл. 9, ал. 3 от ВПРОППВОП;

- не е документирано съгласуване с юрисконсулт на изпратените разяснения по чл. 10 от НВМОП до кандидати, закупили документация за участие, каквото е изискването на чл. 16 на ВПРОППВОП;

- приложена е системата за двоен подпис, като сключените договори след проведена процедура за обществена поръчка са подписани от кмета на общината и главния счетоводител, съгласно раздел V “Сключване на договор за обществена поръчка”;

- за всяка проведена процедура е съставено досие, съдържащо пълната документация по провеждането на процедурата и сключения договор. В досиетата има приложен контролен лист за проследяване на движението на документите (Приложение № 3), съгласно раздел VІІІ на ВПРОППВОП;

- осъществен е предварителен контрол преди извършване на разход, посредством попълване на контролен лист “Искане за извършване на разход”. При проверката за спазване изискванията на нормативните актове, длъжностното лице, осъществило контрола не е посочило наличие на необходимост от провеждане на процедура за храна и събиране на три ценови оферти за доставка на гориво, въпреки установените от одитния екип основания за това.

в) Възлагането на обществени поръчки се извършва от кмета на общината. Със заповед № 5/8.01.08 г., кметът е упълномощил, на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП, заместник-кмет “Финансово-счетоводна дейност, Бюджет и Финансов контрол” да открива процедури по ЗОП.94

За одитирания период са издадени 14 решения за откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки с възложител община Руен, в това число 1 решение за открита процедура по чл. 16, ал. 8 от ЗОП и 13 решения за открит конкурс по чл. 3, ал. 2 от НВМОП. Четири от процедурите, открити с решение на възложителя от 2008 г. са приключили със сключване на договор през 2009 г. и са открити на основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП.95

5.1.2. Провеждане на обществените поръчки в община Руен.

Извърши се проверка за законосъобразност на документацията на 12 от общо 14 процедури за възлагане на обществени поръчки по НВМОП, открити с решение на възложителя през одитирания период. За оценка на законосъобразността на проведените процедури - спазването на принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки, определени в ЗОП и НВМОП, е приложен подхода на директните съществени проверки на документацията, съдържаща се в досиетата за възлагането на обществени поръчки, включени в одитната извадка. За определяне на извадката от съвкупността на проведените през одитирания период процедури, са приложени критерии, описани в отделен работен документ.96

а) Провери се съответствието с нормативните изисквания на всички малки обществени поръчки, възложени по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (ред. ДВ бр.3 от 2009 г.) през одитирания период. Одитния екип не констатира нарушения при организацията и провеждането им. 97В изпълнение на чл. 34, ал. 5 от НВМОП, с писмо изх. № V - 520/26.02.2010 г. е изпратена обобщена информация за всички малки обществени поръчки, реализирани при условията на чл. 2 от НВМОП за 2009 год. Информацията е по образец, утвърден от изпълнителния директор на АОП.98

б) Одитният екип констатира неспазване на разпоредби на НМВОП в девет от проверените процедури по НВМОП, описано в т.т. 5.1.2.1. и 5.1.2.2. на одитния доклад.99

5.1.2.1. Откриване и оповестяване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

а) През одитирания период са спазени законовите изисквания за задължителното съдържание и срока за изпращане на обявленията и решенията за обществени поръчки до АОП, считано от датата на издаване на решението за откриване на процедурата.100

б) Поканите за участие при процедурите на договаряне с покана по НВМОП съдържат описаната в чл. 54 от НВМОП информация.101

в) При 7 от проверените открити конкурси по НВМОП са установени нарушения, свързани с утвърдените от възложителя обявления и документации за участие, както следва:

- При открити конкурси по НВМОП с предмет „Водоснабдяване на селата Мрежичко, Припек и Подгорец” и с предмет „Канализация и пречиствателно съоръжение на с. Рупча, общ. Руен-допълнителни СМР” в обявленията е поставено едно и също минимално изискване за икономическо и финансово състояние - общият годишен оборот на участника за последните 3 години (2006 г., 2007 г. и 2008 г.) да е не по-малко от
12 000 000 лв.

И двата обекта е предвидено да се финансират от ПУДООС, като размерът на финансирането за първия обект е 2 279 632 лв. с ДДС, а за втория обект - 818 896 лв.

С оглед прогнозната стойност на всяка от обществените поръчки, поставените минимални изисквания необосновано ограничават участието на лица в процедурата и са в нарушение на чл. 9 от НВМОП.

Процедурите са прекратени по чл. 24, ал. 1, т. 5 от НВМОП поради неосигурено финансиране от ПУДООС.

- При открит конкурс по НВМОП с предмет „Реконструкция на водопроводна система с. Добромир” в обявлението е поставено минимално изискване, общият годишен оборот на участника за последните 3 години да е не по-малко от 9 000 000 лв. за 2006 г.,
2007 г. и 2008 г.

Обектът е предвидено да се финансира от ПУДООС със сума в размер на 812 965 лв. с ДДС.

С оглед прогнозната стойност на обществената поръчка поставените минимални изисквания необосновано ограничават участието на лица в процедурата и са в нарушение на чл. 9 от НВМОП.

Процедурата е прекратена по чл. 24, ал. 1, т. 5 от НВМОП поради неосигурено финансиране от ПУДООС.

- При открит конкурс по НВМОП с предмет „Основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа с 4 обособени позиции”, в обявлението възложителят е поставил следните минимални изисквания към участниците:

В предмета на поръчката са обособени 4 позиции, като прогнозната им стойност е по 83 000 лв. всяка. Дадена е възможност да се подават оферти по всяка от позициите.

Съотнесени както към общата прогнозна стойност на поръчката от 347 972 лв. (без ДДС), така и към стойността на отделните обособени позиции, поставените изисквания са прекомерни и необосновано ограничават участието на лица в процедурата в нарушение на
чл. 9 от НВМОП.

Процедурата е приключила със сключването на договор.

- При открит конкурс по НВМОП с предмет „Ремонт на детски градини и читалища по 11 обособени позиции” в обявлението е поставено изискване към участниците да имат годишен оборот за всяка от последните три години по 1 000 000 лв.

В предмета на поръчката са обособени 11 позиции, като прогнозната им стойност е от 31 300 лв. до 103 091 лв. Дадена е възможност да се подават оферти по всяка от позициите.

Поставените минимални изисквания за икономическо и финансово състояние необосновано ограничават участието на лица в процедурата, тъй като не кореспондират с прогнозната стойност на отделните обособени позиции, по които могат да бъдат подавани самостоятелни оферти.

Процедурата е частично прекратена по една от обособените позиции, а по останалите са сключени договори.

- При открит конкурс по НВМОП с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Руен за зимния период 2009/2010 г.” (2009 г.) в обявлението е избран критерий за оценка на офертите „икономически най-изгодна оферта”. В нарушение на чл. 6, ал. 5 от НВМОП, два от използваните подпоказатели за техническа оценка „списък на наличната механизация, която ще се ангажира при изпълнението на поръчката” (Т1) и „доказателства за възможност за изпълнение и доказателства за финансова стабилност” (Т2) имат характер на критерий за подбор на участниците.

Гаранцията за изпълнение на договора е определена като абсолютна сума, а не като процент от стойността на поръчката, с което е нарушен чл. 26, ал. 3 от НВМОП.

В методиката за оценка на офертите, одобрена като част от документацията за участие не се съдържат ясни и точни указания за оценка на офертите по подпоказатели Т1 и Т2, а е предоставена възможност на членовете на комисията по субективна преценка да поставят точки в рамките на определен минимален и максимален диапазон. Извършено е нарушение на чл. 8, ал. 2 от НВМОП.

В методиката за оценка на офертите са посочени конкретни модели трактори, с което в нарушение на чл. 9 от НВМОП необосновано е дадено предимство на участниците, които ги предлагат.

- При открит конкурс по НВМОП с предмет „Основен ремонт на общинска пътна мрежа и улица с 6 обособени позиции” (2010 г.) в обявлението са поставени изисквания към участниците да имат годишен оборот за 2007 г., 2008 г. и 2009 г. не по-малко от 900 000 лв. и да имат изпълнени поне два обекта от подобен род през последните три години на стойност по 300 000 лв.

В предмета на поръчката са обособени 6 позиции, като прогнозната им стойност е от 16 667 лв. до 83 333 лв. Дадена е възможност да се подават оферти по всяка от позициите.

Съотнесени както към общата прогнозна стойност на поръчката, както и към стойността на отделните обособени позиции, поставените изисквания са прекомерни и необосновано ограничават участието на лица в процедурата в нарушение на чл. 9 от НВМОП.

Процедурата е приключила със сключването на договор.

г) Причина за установените нарушения е неефективният предварителен контрол, който съгласно подсистема от СФУС „Управление и контрол на обществените поръчки” трябва да се упражнява от юриста на общината.102

5.1.2.2. Получаване, разглеждане, оценка и класиране на офертите.

При проверката за съответствие с нормативните изисквания на етапа получаване, разглеждане, оценка и класиране на офертите се установи:

а) За всяка от проверените процедури е спазен описания ред в НВМОП като:103

- възложителят е издал заповеди за назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, съответстващи по форма и съдържание на изисквания на чл. 18 от НВМОП за минимален брой членове, резервни членове, квалификация и участие на правоспособен юрист;

- членовете на комисиите за разглеждане, оценка и класиране на офертите са подали декларации за съответствие на обстоятелствата по чл. 19 от НВМОП;

- комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за всеки открит конкурс е назначена след изтичане на срока за подаване на офертите и е спазила определения й от възложителя срок за работа, съгласно чл. 37 от НВМОП;

- оценката и класирането на офертите са извършени при спазване на правилата на
чл. 38 от НВМОП;

- протоколите на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите са подписани от всички членове и съдържат изискващите се с чл. 41 от НВМОП данни;

- при провеждане на процедури на договаряне с покана, комисията е назначена след изпращане на поканите за участие в договарянето, провела е преговори с участниците, поканени за договаряне и същите са представили изискуемите документи, в съответствие с чл. 56 от НВМОП;

- спазен е чл. 57 от НВМОП, като за постигнатите договорености са изготвени протоколи, подписани от членовете на комисията и съответния участник. Съставени са доклади, които са предадени на Възложителя.

б) Постъпващите оферти по конкретните процедури са завеждани в общия деловоден регистър на общината, откъдето са им давани и регистрационни номера. При 5 от проверените открити конкурси по НВМОП („Ремонт на детски градини и читалища по 11 обособени позиции”, „Основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа с 4 обособени позиции”, „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Целодневните детски градини на територията на Община Руен - видове и предвидени минимални /приблизителни/ количества по 8 обособени позиции”, „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст през учебната 2010/2011 година по утвърдени маршрути и разписания на територията на Община Руен с 4 обособени позиции”, „Основен ремонт на общинска пътна мрежа и улица с 6 обособени позиции”) е установено, че върху пликовете с офертите не е отбелязан час на постъпването им, в нарушение на чл. 14, ал. 3 от НВМОП. Такъв е отбелязван в регистъра на получените оферти по всяка процедура.104

в) Допуснатото е в резултат на нерегламентиран и съответно неосъществен контрол за спазване на разпоредбата на чл. 17 от ВПРОППВОП, съгласно която “при приемането на офертите или заявленията за участие в процедурите, служителя в деловодството отбелязва върху плика поредния номер, датата и часа на получаването.”105

5.1.2.3. Приключване на процедурата и сключване на договор за възлагане на обществена поръчка.

Към 30.09.2010 г., от откритите общо 14 процедури по ЗОП и НВМОП с решение на възложителя през одитирания период, 5 са завършили със сключване на договор и по 6 процедури има издадени решения за пълното им прекратяване. Не са завършени 3 процедури.

Сключени са общо 20 договора за възлагане на обществена поръчка след процедури по ЗОП и НВМОП на обща стойност 2 825 108 лв. без ДДС.106

а) При проверката на попадналите обхвата на одитната извадка процедури се установи:107

- издадените решения за прекратяване мотивират правното основание, на което възложителя се е позовал, в изпълнение на чл. 24, ал. 1 от НВМОП;

- при завършването на процедурите, до всички участници са изпратени копия от решенията на възложителя в регламентирания с чл. 42 от НВМОП срок;

- до изпълнителния директор на АОП е изпратена информация за обществени поръчки съответстваща на приетите с глава втора, раздел І на ППЗОП форма, начин на изпращане и срок;

- договорите са сключвани след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител, в изпълнение на чл. 31 от НВМОП;

- преди сключване на договорите участниците, определени за изпълнители, са представили документите от съответните компетентни органи по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП и гаранции за изпълнение на договорите, в изпълнение на чл. 32, ал.1, т. 3 от НВМОП;

- спазено е изискването на чл. 34, ал. 1 от НВМОП, като за всички сключени договори, в резултат на проведени процедури по НВМОП, възложителят е изпратил информация за вписване в Регистъра на обществените поръчки не по - късно от 7 дни след сключването им.

Не се установиха нарушения на проверените процедури на етапа на завършването им.

5.1.2.4. Проверка на изпълнението на сключените договори.

Извърши се проверка на изпълнението на 3 договора след проведен открит конкурс по НВМОП и на 6 договора за възлагане на малки обществени поръчки по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП на обща стойност 1 844 411 лв. без ДДС, което е 65% от общата стойност на сключените договори. Одитната извадка и критериите за определянето й са описани в отделен работен документ.108

а) При проверката на изпълнението на сключените договори се установи:109

- преди сключване на договорите, необходимите средства са одобрени в пълен размер от ОбС и обектите за основен ремонт и придобиване на ДМА са включени в капиталовата програма на общината за 2009 г. и за 2010 г.;

- формата и съдържанието на сключените договори съответстват на проектодоговорите от документациите на процедурите;

- всички договори, процедурите по които са в обхвата на одитната извадка за проверка, включват предложенията от офертата на участника, въз основа на която е определен за изпълнител, в съответствие с чл. 31, ал. 2 ат НВМОП;

- за всеки от сключените договори, предварителният контрол преди поемане на задължение е документиран с изготвяне на Заявки за поемане на задължение от финансовия контрольор на общината;

- изпълнено е изискването за двоен подпис при сключването на договорите, като същите са подписани от кмет и главен счетоводител;

- осъществен е контрол при изпълнението на строителните работи. За извършеното са издадени протоколи за установяване на завършеното, подписани от фирмата изпълнител и инвеститорски контрол;

- изпълнението на договорите е осъществено в съответствие със заложените стойности и останалите условия при сключването им;

- спазено е изискването на чл. 34, ал. 1 от НВМОП, като за всички изпълнени договори, в резултат на проведени процедури по НВМОП, възложителят е изпратил информация за вписване в Регистъра на обществените поръчки не по - късно от 7 дни след изпълнението им.

В резултат на създадената организация за контрол върху изпълнението на сключените договори, не са допуснати преразходи на средства по тях и предвидените работи са извършени съгласно предвидените условия в договорите.

5.1.2.5. Разделяне на обществени поръчки. Непроведени процедури за възлагане на обществени поръчки.

Анализираха се данни от сключените през одитирания период договори от община Руен в качеството на възложител, изпълнението на капиталовата програма за 2009 г. и към 30.09.2010 г., както и касовия отчет на общината към 31.12.2009 г. и към 30.09.2010 г. Обследваха се близки по наименование или характер разходи през одитирания период. Не се установи разделяне на обществени поръчки.110

а) Извършени са разходи, без да са проведени процедури за възлагане на обществени поръчки или без събиране на три оферти, в следните случаи:111

- към 31.12.2009 г. и 30.09.2010 г. разходът за храна, отчетен по § 10-11 “Храна” е съответно 62 094 лв. с ДДС (51 745 лв. без ДДС) и 59 380 лв. с ДДС (49 483 лв. без ДДС). Разходът е извършен за нуждите на Целодневните детски градини в общината, които са в състава на първостепенния разпоредител, посредством директно закупуване на хранителни продукти от магазинната мрежа, без сключени договори за доставка. Източникът на финансиране е изцяло от собствени бюджетни средства, а плащанията са за закупени хранители продукти през същия отчетен период.

С първоначално приетия бюджет на общината за 2009 г., по § 10-11 “Храна” са планирани средства в размер на 69 000 лв. с ДДС (57 500 лв. без ДДС). Не е проведена процедура по НВМОП, въпреки, че са налице основанията за това - стойността, както на планирания, така и на отчетения за 2009 г. разход за храна попада в обхвата на чл. 1, ал. 2,
т. 2, във връзка с чл. 3, ал. 2 от НВМОП, изискващо провеждането на процедура чрез открит конкурс за избор на изпълнител. Допуснато е нарушение на чл. 3, ал. 2 от НВМОП. Видно от предоставената допълнителна информация от кмета на общината, причина да не бъде проведена процедура през 2009 г. е продължилата през цялата календарна година подготовка на документацията за участие.

С Решение № 1 от 13.05.2010 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Целодневните детски градини на територията на Община Руен - видове и предвидени минимални /приблизителни/ количества по обособени позиции, както следва: 1. "Хляб и хлебни изделия", 2. "Месо, месни продукти, риба и рибни продукти, 3. "Варива и тестени изделия", 4. "Захар и захарни изделия", 5. "Плодове и зеленчуци", 6. "Плодови и зеленчукови консерви", 7. "Мляко и млечни произведения", 8. "Други хранителни продукти и подправки" процедура за доставка на хранителни продукти”. Процедурата е прекратена на основание
чл. 24, ал. 1, т. 2 от НВМОП с Решение № 3/07.07.2010 г. Към момента на одита не е избран доставчик на хранителни продукти. Изготвя се документация за нова процедура.

Извършеният от 01.01.2010 г. до 30.09.2010 г. разход за храна за ЦДГ, със собствени бюджетни средства, попада в обхвата на стойностите изискващи събирането на не по-малко от 3 ценови оферти, каквито съответно възложителят не е изискал. Допуснато е нарушение на чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП.

- разходът за бензин и дизелово гориво за служебните автомобили и сметосъбирачни камиони, отчетен през 2009 г. по § 10-16 “Вода, горива и енергия” е 59 595 лв. с ДДС
(49 663 лв. без ДДС). Поради невъведена аналитичност при отчитането на разходите по

-3-mart-1999-1-yanvar-1999.html
-3-mesto-teorii-gosudarstva-i-prava-v-sisteme-nauk-uchebnik-dlya-yuridicheskih-vuzov.html
-3-metodi-statisticheskogo-ucheta-v-turizme-uchebnoe-posobie-opiraetsya-na-materiali-specializirovannih-uchrezhdenij.html
-3-mishlenie-intuiciya-voobrazhenie-v-reshenii-zadach-uchebnoe-posobie-m-pravo-i-zakon-1997-320-s-isbn-5-7858-0019-5.html
-3-monashestvo-zapada-uchebnoe-posobie-moskva-izdatelstvo-moskovskogo-instituta-duhovnoj-kulturi-2007.html
-3-nauchno-tehnicheskij-progress-i-effektivnost-nakopleniya-kurs-lekcij-dlya-studentov-visshih-uchebnih-zavedenij-vvedenie.html
 • textbook.bystrickaya.ru/investicionnaya-politika-rossii-pri-perehode-k-rinochnoj-ekonomike-problemi-i-perspektivi.html
 • learn.bystrickaya.ru/glava-chetirnadcataya-perevozbuzhdenie-primitivnoj-lichnosti-ekaterina-vilmont.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/mater-vulkana-vi-ne-osmelivaetes-dopustit-i-ne-mozhete-oprovergnut-etidorpa.html
 • report.bystrickaya.ru/iz-istorii-vizitnih-kartochek-4.html
 • testyi.bystrickaya.ru/anketa-kopiya-pasporta-s-originalom.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/razdel-2-otoplenie-izmenenie-proektnoj-dokumentacii-na-uchastie-v-aukcione-i-instrukciya-po-eyo-zapolneniyu-3.html
 • essay.bystrickaya.ru/diterihs-m-k-ubijstvo-carskoj-semi-i-chlenov-doma-romanovih-na-urale.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-20-t-dzhefferson-parker-bezmolvnij-dzho.html
 • bukva.bystrickaya.ru/prilozheniya-prilozhenie-1-dissertaciya-na-soiskanie-uchenoj-stepeni.html
 • knigi.bystrickaya.ru/referat-poyasnitelnaya-zapiska-diplomnoj-raboti-sostoit-iz-101-lista-soderzhit-12-risunkov-i-5-tablic.html
 • doklad.bystrickaya.ru/uchebnik-dlya-vuzov-3-e-izd-pererab-i-dop-m-yuniti-dana-2002-718-s.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/referat-kompyuter-i-filosofiya.html
 • literatura.bystrickaya.ru/referat-po-kursu-istoriya-razvitiya-neftegazovogo-dela-tema-gorenie-i-toplivo.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/programma-disciplini-informacionnie-sistemi-celevogo-upravleniya-bsc-sistemi-dlya-magisterskoj-programmi-biznes-informatika-napravleniya-080500-68-biznes-informatika.html
 • pisat.bystrickaya.ru/tema-11-mnozhestvennost-prestuplenij-metodicheskie-rekomendacii-po-podgotovke-k-zanyatiyam-s-171-tematika-pismennih-rabot-s-175.html
 • tests.bystrickaya.ru/kompleks-sistemnih-lechebno-ozdorovitelnih-rekomendacij-kompleks-chastnih-lechebno-ozdorovitelnih-metodik-biograficheskaya-spravka-stranica-4.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/magnitofon-pristavka-a-v-panfilov-magnitofon-pristavka-dlya-ozvuchivaniya.html
 • universitet.bystrickaya.ru/tematika-i-format-informacionnij-byulleten-50-konkursi-granti-konferencii-noyabr-2009g.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/tema-mif-vimisel-o-pravde-i-pravda-o-vimisle-t-p-gaak-pedagog-dopolnitelnogo-obrazovaniya.html
 • teacher.bystrickaya.ru/glava-3-srednie-sloi-shadanakara-kniga-i-roza-mira-i-eyo-mesto-v-istorii-glava-roza-mira-i-eyo-blizhajshie-zadachi.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/lekcionnij-kurs-tema-bolezni-organov-dihaniya-2-chasa-lekciya-1-hronicheskoe-legochnoe-serdce.html
 • institute.bystrickaya.ru/glava-7-vi-gotovi-k-novim-ispitaniyam-v-zone-otchuzhdeniya-horosho-vooruzhennaya-gruppa-bivalih-stalkerov-otpravlyaetsya.html
 • desk.bystrickaya.ru/otraslevaya-programma-orazvitii-informacionnih-i-kommunikacionnih-tehnologij-v-respublike-kazahstan-na-2010-2014-godi-soderzhanie-stranica-7.html
 • turn.bystrickaya.ru/organizacionnie-osnovi-mestnogo-samoupravleniya.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/variant-5-testi-po-istorii-rossii-xix-vek.html
 • urok.bystrickaya.ru/prilozhenie-2-strukturnaya-shema-direktivi-m111-a-g-aleksandrov-institut-problem-upravleniya-im-v-a-trapeznikova.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/znaniya-umeniya-naviki-formiruemie-u-uchashihsya-k-koncu-1-klassa-programma-rassmotrena-na-zasedanii-mo-uchitelej.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/posrednicheskie-uslugi-pri-prohozhdenii-administrativnih-procedur-itogi-obsledovanij.html
 • occupation.bystrickaya.ru/na-obsuzhdenie-bili-vineseni-sleduyushie-voprosi-soderzhanie-formi-organizacii-i-tehnologii-v-sisteme-predprofilnogo-i-profilnogo-obucheniya.html
 • urok.bystrickaya.ru/programma-disciplini-kompyuternie-tehnologii-v-upravlenii-chelovecheskimi-resursami-dlya-napravleniya-080200-68-menedzhment-podgotovki-magistra-pravitelstvo-rossijskoj-federacii.html
 • urok.bystrickaya.ru/prilozhenie-n-prikaz-13-07-2006-490-ob-utverzhdenii-i-vvode-v-dejstvie-standarta-oao-rao-ees-rossii.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/referat-po-teme-globalnaya-informacionnaya-set-internet.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/osnovnoe-soderzhanie-i-rezultati-issledovaniya-otrazheni-v-sleduyushih-publikaciyah.html
 • learn.bystrickaya.ru/glava-2-analiz-deyatelnosti-oao-amta-gl-buhgalter-36-yurist-36-buhgalteriya-36-otdel-snabzheniya-i-sbita-36-ptl-36.html
 • report.bystrickaya.ru/i-osnovnie-etapi-razvitiya-periodicheskoj-pechati-stranica-6.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.